تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدحسين محمودنژاد

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا موحدي

تاريخ دفاع : 30/4/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مجتهدي

مطالعه سطح اضطراب رقابتي ووشوکاران حرفه اي مرد و ارتباط آن با نتيجه مسابقه

چکيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط بين اضطراب رقابتي و نتيجه مسابقه در ووشوکاران مرد انجام شد. به اين منظور 125 نفر از ووشوکاران شرکت­ کننده در مسابقات قهرماني کشور که شامل 50 نفر تالو­کار و 75 نفر سان­شوکار بودند به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور سنجش ميزان اضطراب رقابتي 1ساعت تا زمان آغاز مسابقه پرسشنامه اضطراب رقابتي (SCAT) توسط ورزشکاران پر شد. روايي و پايايي اين آزمون­ها قبلاً مورد تاييد قرار گرفته است. براي تجزيه تحليل داده­ها از روش ضريب همبستگي پيرسون(دو رشته اي)،t مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. آزمون فرضيه‌ها در سطح معناداري 05/0p نشان داد همبستگي معنا­داري بين اضطراب رقابتي و عملكرد رقابتي سان­شو كاران وجود ندارد. همچنين همبستگي منفي و معنا­داري را بين اضطراب رقابتي و عملكرد رقابتي تالو كاران نشان مي دهد. به عبارت ديگر، هر چه قدر اضطراب رقابتي تالوكاران افزايش يابد، عملكرد رقابتي آنها كاهش خواهد يافت. همچنين يافته­ها حاکي از آن است که بين سابقه ورزشي، افزايش سن و نوع شالبند سطح اضطراب ورزشکاران رابطه‌اي مشاهده نشد. و در نهايت با مقايسه سطح اضطراب دو گروه تفاوت معناداري بين ميانگين سطح اضطراب رقابتي سان شوکاران و تالوکاران مشاهده نشد.

واژه­ها­ي کليدي: اضطراب رقابتي، ووشوکارحرفه اي، نتيجه مسابقه.