تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فراس حسينو

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي

تاريخ دفاع : 30/4/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاكتاف

بررسي اثر آموزش بازي محور بر ميزان يادگيري فوتبال

چکيده

زمينه: بر اساس تحقيقات انجام شده، آموزش مهارتهاي پايه فوتبال در رده سني نونهالان و نوجوانان با استفاده از روش بازي محور مي تواند موجب پيشرفت بهتر نوآموزان گردد. هدف از اين پژوهش، اثر سنجي روش بازي محور در مقايسه با روش سنتي در آموزش کودکان 9 تا 12 ساله است.

روش شناسي: تحقيق حاضر با روش تحقيق تجربي انجام شده است. نمونه آماري اين تحقيق شامل 65 بازيکن 9-12 سال دو مدرسه فوتبال (دانشگاهيان، اصفهان، ايران؛ و حطين، لاذقيه، سوريه) بود. آزمودني ها در هر کشور، با روش تصادفي جفت شده در دو گروه کنترل و تجربي قرار گرفتند. از آزمودني ها پيش و پس آزمون بعمل آمد. دوره تمرين شامل 8 هفته و 3 جلسه در هفته بود. زمان مفيد هر جلسه تمرين براي هر دو گروه يکسان و نود دقيقه بود، گروه کنترل با روش سنتي و گروه تجربي با روش بازي محور مورد آموزش قرار گرفتند. آزمون ها شامل 3 آزمون پايه ساده دوي سرعت 30 متر، پاس کوتاه ، و پاس بلند: و همچنين 3 آزمون پايه پيچيده روپايي، حمل توپ، و دريبل بود. مقايسه هاي آماري توسط تحليل کوواريانس بعمل آمد.

يافته ها: گروه کنترل در هيج يک از آزمون هاي آسان پايه پيشرفت نداشت. در حاليکه گروه تجربي در هر سه آزمون پيشرفت داشت. گروه کنترل و گروه تجربي هر دو در آزموني ها پيچده پايه فوتبال پيشرفت داشتند، ولي پيشرفت گروه تجربي بيشتر بود.

بحث و نتيجه گيري: تحقيق حاضر برتري روش بازي محور را نسبت به روش سنتي نشان داد. با توجه به آنکه تحقيق در سنين رشد و روي افراد نابلغ صورت گرفته است و بلوغ در اجراي مهارت هاي فوتبال موثر است، افزايش طول دوره آموزشي از 8 هفته به 12 تا 16 هفته احتمالا مزيت روش بازي محور به روش سنتي را با وضوح بيشتري نشان خواهد داد.

کلمات کليدي: آموزش بازي محور، بازي كوچك شده، بازي اصلاح شده، آموزش مهارت محور يا سنتي.