تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : منصوره كريمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي كارگرفرد

تاريخ دفاع : 29/4/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر كريم عسگري

مقايسه رفتارهاي مربوط به اختلالات خوردن درميان دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه اصفهان

چکيده

هدف از تحقيق حاضر تعيين مقايسه رفتارهاي مربوط به اختلالات خوردن درميان دانشجويان دختر ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه اصفهان مي باشد. در يک تحقيق توصيفي تعداد 178 نفر (شامل 81 دختر ورزشکار و 97 غيرورزشکار) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در تحقيق حاضر، پرسشنامة اختلالات خوردن 2- EDI (بر گرفته از گارنر، المستد و پولوي ( 1983)) بوده است . در نهايت، داده هاي حاصل با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي نظير t مستقل براي مقايسه ميانگين ها در متغير هاي تعيين شده، و ضريب آلفاي کرونباخ (96/0) جهت تعيين پايايي دروني سوالات پرسشنامه و از آزمون کلمو گرف اسميرف جهت نرمال بودن داده ها تحليل شد.

مقايسة ميانگين نمرات ورزشکاران و غير ورزشکاران نشان داده است که ميانگين نمرات پرخوري و عدم اعتماد دروني در ورزشکاران بيشتر از غير ورزشکاران، در حالي که ميانگين نمرة تکامل در ورزشکاران کمتر از غير ورزشکاران بوده است. بين ناامني اجتماعي و درون آگاهي در ورزشکاران تيمي و انفرادي تفاوت معناداري مشاهده شد در حالي که ميانگين نمرات درون آگاهي و ناامني اجتماعي ورزشکاران انفرادي بيشتر از ميانگين نمرات در ورزشکاران تيمي بوده است. نتايج تحقيق حاضر نشان داد دختران ورزشکار رشته هاي انفرادي در مقايسه با ورزشکاران تيمي داراي ميانگين نمره بالاتري در زير مقياس هاي اختلالات خوردن بودند. در مجموع در بيان احتمال بروز رفتار هاي مربوط به اختلالات خوردن، "در خطر بودن ورزشکاران" در مقايسه سه گروه آزمودني با توجه به نقاط برش تعيين شده به ترتيب دختران غير ورزشکار ,2/68% وورزشکاران انفرادي 3/27% ميزان شيوع را گزارش کردند. از اين ميزان 5/4% را افراد شرکت کننده در ورزش هاي تيمي و 3/27% را شرکت کنندگان در ورزش هاي انفرادي تشکيل دادند.

با توجه به نتايج حاصل، آموزش صحيح، فراهم آوردن اطلاعاتي راجع به اختلالات خوردن ؛ فراهم آوردن فهم و درک صحيح از رفتار هاي مربوط به اختلالات خوردن متداول؛ و همچنين، طراحي الگو ها و برنامه هاي غذايي براي دختران ورزشکار و غير ورزشکار که در کنترل وزن و سلامتي آن ها کمک کننده مي باشند، مي تواند از راهکارهاي موثر در پيشگيري از عوارض ناشي از اختلالات خوردن باشد.

کليد واژه ها: اختلالات خوردن، زنان ورزشکار، پر خوري عصبي، بي اشتهايي عصبي، نارضايتي از بدن، تمايل به لاغري