تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : احسان اميري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي كارگرفرد

تاريخ دفاع : 11/4/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد مرندي- دكتر محمد فرامرزي

ارتباط بين غلظت تستوسترون و کورتيزول بزاقي با نتايج حاصل از پرسشنامه ي رواني بيش تمريني در بازيکنان نخبة فوتبال

چکيده

هدف ازاين تحقيق بررسي ارتباط بين غلظت تستوسترون و کورتيزول بزاقي و نسبت آن ها با نتايج حاصل از پرسشنامه رواني علائم اوليه بيش تمريني در بازيکنان نخبه ي فوتبال بود.

تعداد 3 0 نفر از بازيکنان ليگ برتر به صورت داوطلبانه و هدف دار به عنوان نمونه ي آماري انتخاب شدند. در روز استراحت پس از تمرين، ابتدا پرسشنامه رواني علائم اولية بيش تمريني شامل 54 سوال به صورت" بله، خير" به بازيکنان ارائه شد. سپس در همان روز نمونه ي بزاق بازيکنان در سه مرحله (ساعت 8 و 11 صبح و 5 بعدازظهر) گرفته شد. اين سه مرحله نمونه گيري به ما کمک کرد تا ميانگين غلظت اين دو هورمون را در طول روز ثبت کنيم.

تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن بين نتايج حاصل از پرسشنامه به عنوان شاخص رواني پديده بيش تمريني و غلظت کورتيزول در ساعت 8 و 11 صبح و همچنين ميانگين آن به ترتيب رابطة معنادار و مثبت  نشان داد (r= 0.71، r= 0.61، r=0.62 ، p≤0.01). همچنين بين نتايج حاصل از پرسشنامه و غلظت تستوسترون در ساعت 8 صبح رابطة معنا دار و مثبت (r= 0.42 p≤0.05;) و بين نتايج حاصل از پرسشنامه و نسبت تستوسترون به کورتيزول در ساعت 8 صبح رابطه معنادار و معکوس مشاهده شد (r= -0.42, p≤0.05).

 نتايج تحقيق نشان داد پرسشنامه رواني علائم اوليه بيش تمريني مي تواند ابزار مناسبي جهت شناسايي و پيشگيري از پديده بيش تمريني باشد.  چون غلظت هورمون کورتيزول در اثر خستگي و تمرينات سنگين تغيير پيدا مي کند، بنابراين مي توان عنوان کرد غلظت کورتيزول يکي از شاخص هاي تعيين ميزان فشار تمرينات و بيش تمريني است.

واژگان کليدي: کورتيزول، تستوسترون، بيش تمريني، پرسشنامة رواني بيش تمريني