تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي رضا عنايتي خرزوقي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 25/12/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

تدوين نورم VO2max و ضربان قلب بازيافت درآزمون پله كويين براي دانش آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهر اصفهان

چکيده

هدف تحقيق: هدف از انجام اين پژوهش بررسي آمادگي قلبي عروقي دانش آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهر اصفهان و تدوين نورم استاندارد براي ضربان قلب بازيافت و VO2max برآورد شده ازآزمون پله كويين، در آنها بود.

روش تحقيق: پژوهش حاضر از نوع توصيفي است و بصورت ميداني انجام گرفت و كاربردي محسوب مي شود. جامعه آماري عبارتست از 47034 نفر دانش آموز پسر دوره متوسطه و پيش دانشگاهي در گروه سني 15 تا 18 سال شهر اصفهان. طرح نمونه گيري بصورت خوشه اي تصادفي انجام شد و حجم نمونه عبارتست از 682 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و پيش دانشگاهي در گروه سني 15 تا 18 سال شهر اصفهان. متغيرهاي مورد بررسي عبارتند از : سن، قد، وزن، شاخص توده بدني، درصد چربي، ضربان قلب بازيافت و VO2max برآورد شده حاصل از آزمون پله کويين..

نتايج تحقيق: نورم و نقاط درصدي ضربان قلب بازيافت آزمون پله كويين و اكسيژن مصرفي بيشينه برآورد شده از آن، به صورت رتبه هاي درصدي و به تفکيک گروههاي سني ارائه شدند. ميانگين و انحراف معيارضربان قلب بازيافت(تعداد ضربان در دقيقه) و VO2max (بر حسب ميلي ليتر بر دقيقه بر کيلوگرم وزن بدن) در 682 نفر دانش آموز در مجموع چهار رده سني بترتيب برابر بود با (94/17=SD ء، 32/0± 80/161) و(53/7=SDء، 29/0± 37/43). ميزان آمادگي قلبي- عروقي دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به ديگر جوامع در وضعيت مناسبي قرار نداشت و دانش آموزان از نظر آمادگي هوازي، در وضعيت نا مناسبي بسر مي برند..روند تغييرات تعداد ضربان در دوره بازيافت، با افزايش سن به طور يکنواختي کاهش يافته و VO2max برآورد شده از آن با افزايش سن به طور يکنواختي افزايش جزئی يافته که نشان دهنده افزايش يکنواخت و ا ندک آمادگي قلبي- عروقي در اثر افزايش سن، از 15 تا 18 سالگي است. بررسي ارتباط بين متغيرها نشان داد:

بين VO2max برآورد شده وشاخص توده بدني ارتباط معني دار اما ضعيفي وجود داشت (01/0>p و176/0-=r) .

بين VO2max برآورد شده و درصد چربي ارتباط معني دار اما نسبتا ضعيف وجود داشت (01/0>p و354/0-=r).

بين VO2max برآورد شده و وزن ارتباط معني دار اما ضعيفي وجود داشت (01/0>p و117/0-=r).

واژه هاي کليدي: آمادگي قلبي- عروقي، نورم، آزمون پله كويين، ضربان قلب بازيافت، VO2max ، دانش آموزان.