تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد مصطفي هاشمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 6/12/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر علي صنايعي- دکتر مسعود نادريان جهرمي

تجزيه و تحليل فرصت هاي شغلي ايجاد شده در باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان

چکيده

هدف از انجام اين پژوهش تحليل و بررسي فرصت هاي شغلي ايجاد شده باشگاه هاي ورزشي بخش خصوصي شهر اصفهان مي باشد..روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي تحليلي است و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود.پايائي و روائي پرسشنامه به ترتيب با دو روش آلفاي كرونباخ (89/0) و نظر خواهي از افراد متخصص و كارشناس مورد تأييد قرار گرفت . جامعه آماري تحقيق كل باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهر اصفهان بودند وشامل 102 باشگاه بود و نمونه آماري مساوي و منطبق با جامعه آماري بود كه بصورت سر شماري يا همه شماري انتخاب شدند. از آمار توصيفي وآمار استنباطي جهت تجزيه تحليل داده ها استفاده گرديد. نتايج نشان داد534 فرصت شغلي در باشگاه هاي مورد بررسي ايجاد شده كه65% براي آقايان و 35 % براي بانوان بود.درهر باشگاه بطور ميانگين 6 فرصت شغلي ايجاد گرديد. بيشتر از 41 % شاغلين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و بيش از52 % مربيان داراي مدرك مربيگري درجه 3 بودند.تأسيس باشگاه هاي ورزشي كوچك و متوسط بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال و توسعه فرصت هاي شغلي بويژه براي جوانان ضروري است،كه مي تواند از طريق تبليغات، آموزش،تأمين سرمايه،كاهش موانع موجود ، توجه مستمر به كاهش و تسهيل هزينه هاي اجرايي و مالياتي كه بر اين باشگاه ها تحميل مي شود وايجاد خدمات حمايتي بدست آيد.

واژه هاي كليدي: فرصت شغلي، بخش خصوصي ، باشگاه ورزشي