تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي محمد نيکخواه

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان جهرمي

تاريخ دفاع : 28/7/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمد طبائيان

ذهنيت فلسفي و ابعاد آن در معلمين و مربيان ورزش شهرستان گلپايگان

چکيده

هدف: در شرايط کنوني که انسان در تمام زمينه هاي فرهنگي و آموزشي با مسايل پيچيده روبروست و هر لحظه نياز مند تصميم گيري در شرايط بحراني است و نيازهاي استراتژيک و آينده نگري هاي ضروري او را به انديشه و فکر مي خواند نياز به تفکر و برخوردعقلاني وخردمندانه امري حياتي و ضروري است . خصوصاً نياز به تفکر براي مديران ، معلمان ، مربيان و برنامه ريزان امر تعليم و تربيت از اولويتي ويژه برخوردار است .يکي از روشهاي تفکر روش فلسفي آن است. اسميت از اين نوع تفکر تحت عنوان ذهنيت فلسفي نام مي برد . وي معتقد است ذهنيت فلسفي داراي سه بعد جامعيت ، تعمق و انعطاف پذيري مي باشد . در اين تحقيق وضعيت ذهنيت فلسفي و ابعاد آن در معلمان ورزش و مربيان ورزش در سطح شهرستان گلپايگان بررسي شده است .

روش: روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي است . اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه معتبر و استاندارد ذهنيت فلسفي که داراي 60 گويه است که توسط ايرج سلطاني ( 1375 ) تدوين و توسط طالب پور در سال 1384 بر روي مربيان ، سرپرستان و مديران ورزشي دانشگاههاي کشور اجرا شد .براي تعيين اعتبار اين پرسشنامه آنها از نظرات اساتيد دانشگاهي و براي تعيين پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است . جامعه مورد نظر معلمان ورزش و مربيان ورزش در سطح شهرستان گلپايگان بودند که با روشهاي آماري در دسترس و تصادفي نمونه گيري شدند . حجم نمونه برابر 75 نفر بود .

يافته ها: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که معلمان ورزش و مربيان ورزش در سطح شهرستان گلپايگان از نظر ذهنيت فلسفي در حد متوسطي قرار دارند و نمره متوسط معلمان از مربيان بهتر مي باشد . در بين ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي جامعيت بالاترين نمره را در بين نمونه به دست آورد. همچنين تحصيلات داراي تأثير معني داري بر روي ذهنيت فلسفي داشت.

واژه هاي کليدي: تفکر ، استدلال استقرايي ، ذهنيت فلسفي ، جامعيت، تعمق ، انعطاف پذيري