تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ميثم عابديني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر عفت بمبئي چي

تاريخ دفاع : 3/9/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

بررسي ارتباط بين اضطراب صفتي و شاخص هاي خطرساز بيماري هاي قلبي و عروقي داوران و کمک داوران ليگ برتر فوتبال ايران

چکيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين اضطراب صفتي و شاخص هاي خطر ساز در بروز بيماري هاي قلبي و عروقي داوران و کمک داوران ليگ برتر فوتبال بود. آزمودني ها شامل 25 داور و 43 کمک داور فوتبال (ميانگين ± انحراف معيار: سن: 841/3±69/36، قد:786/4 ± 95/178، وزن: 067/6 ± 67/74) با درجات ملي و بين المللي بودند، که مسابقات ليگ برتر فوتبال (فصل 87 – 1386) را تحت نظارت کميته داوران فدراسيون فوتبال قضاوت مي کردند.

در اين تحقيق براي سنجش اضطراب صفتي از آزمون «اضطراب S.A.S زانک» استفاده گرديد. اطلاعات مربوط به شاخص هاي خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقي بوسيله پرسشنامه ريسکو که توسط دانشگاه قلب و عروق ايالت ميشيگان آمريکا طراحي شده جمع آوري گرديد. . داده هاي مذکور در کلاس توجيهي کميته داوران که در فاصله زماني بين نيم فصل 87 - 1386 در آکادمي فوتبال بر گزار گرديد، جمع آوري شد. از آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين نمرات ريسکو واضطراب صفتي بين دو گروه داور و کمک داور استفاده شد. همچنين براي بررسي ارتباط بين متغير ها از آزمون هاي همبستگي پيرسون،کندال و اسپيرمن استفاده گرديد. سطح معناداري براي تمام تجزيه وتحليل ها 05/0p انتخاب شد.داوران و کمک داوران داراي درجه ملي 78 درصد و داوران و کمک داوران داراي درجه بين المللي 22 درصد نمونه آماري را به خود اختصاص دادند. اختلاف آماري معناداري بين نمره اضطراب صفتي داوران (88/4 ± 45/34) و کمک داوران (69/4 ± 15/32) مشاهده نشد (05/0p). همچنين بين ميانگين نمره ريسکو داوران (511/2 ± 84/16) و کمک داوران (515/2± 83/16) به لحاظ آماري تفاوت معناداري مشاهده نشد. اضطراب صفتي با نمره ريسکو در هر دو گروه داور (26/0 = r و 10/0 = p) و کمک داور (11/0= r و 22/0 = p) ارتباط معناداري نداشت. اضطراب صفتي با متغير هاي  سن (07/0 = r و 27/0 = p)، ميزان فعاليت بدني (02/0 = r و 42/0= p)، کلسترول (006/0- = r و 48/0= p) و فشار خون (12/0 = r و 11/0 = p) ارتباط معناداري را نشان نداد. اضطراب صفتي با اضافه وزن (20/0- = r و 04/0= p) و سابقه بيماري هاي قلبي عروقي (وراثت) (20/0 = r و 017/0 = p) ارتباط معناداري داشت.بطور کلي، نتايج تحقيق حاضر نشان داد که داوران و کمک داوران ليگ برتر فوتبال کشوردر فصل (87- 1386) از سطح اضطراب صفتي نرمالي برخوردار بودند و همچنين از نظر نمره شاخص هاي خطر ساز قلبي- عروقي جزء طبقه بي خطر و کم خطر قرار دارند. بنابراين فعاليت بدني روزمره اي که اين افراد دارنداضطراب صفتي و فاکتورهاي خطرساز قلبي- عروقي را در ايشان مهار کرده است. پس همچنان تداوم فعاليت بدني مناسب روزمره به داوران و کمک داوران توصيه مي شود.

واژه هاي کليدي: اضطراب صفتي، شاخص هاي خطر ساز قلبي عروقي، داور و کمک داور فوتبال