تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عليرضا نصراصفهاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر رضا مهدوي نژاد

تاريخ دفاع : 1/8/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

مقايسه دانش معلمان تربيت بدني و ورزش شهر اصفهان در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي بر اساس برخي ويژگي هاي جامعه نگاري آن ها

چکيده

از نظر قانوني و عرفي، معلمان تربيت بدني و ورزش صرف نظر از وظايف آموزشي، وظيفه حفظ سلامتي دانش آموزان را نيز برعهده دارند. بر همين اساس چون دانش معلمان تربيت بدني و ورزش در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي نقش اساسي درکاهش شيوع آسيب هاي ورزشي و مديريت صحيح آن ها دارد، لذا در اين تحقيق به بررسي دانش معلمان ورزش شهر اصفهان در مورد پيشگيري و مديريت آسيب هاي ورزشي پرداخته شد. براي اين منظورپرسشنامه اي بين 252 معلم تربيت بدني که از طريق نمونه گيري طبقه اي، از بين 600 معلم تربيت بدني و ورزش شهر اصفهان انتخاب شده بودند، توزيع و جمع آوري شد. نتايج تحقيق مشخص کردکه در کل متوسط پاسخ دهي معلمان تربيت بدني و ورزش به سئوالات(6/11±71/68%) مي باشد و از نظر سطح دانش درحد متوسط مي باشند. همچنين نتايج تحقيق مشخص کرد که بين دانش مجموع معلمان مرد و زن با مدرک تحصيلي، سن و ناحيه محل خدمت آن ها تفاوت معني داري وجود دارد (05/0>p). به طور مجزا، بين دانش معلمان زن با مقطع تدريس، سن و ناحيه محل خدمت، و بين دانش معلمان مرد با مدرک تحصيلي و ناحيه محل خدمت آن ها تفاوت آماري معني داري مشاهده شد(05/0>p). از نظر نياز به كتب آموزشي، دوره ها و كارگاه هاي ‌‌‌‌‌آموزشي، معلمان داراي نيازهاي بالايي بودند اما بين اين نيازها در دو جنس مرد و زن تفاوت معني داري مشاهده نشد(05/0>p).

واژه هاي کليدي: دانش، معلمان تربيت بدني و ورزش، پيشگيري، آسيب هاي ورزشي