تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا فخري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 27/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دكتر مسعود نادريان

تعيين اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيکي و زيست محيطي ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر بر محيط شهري

چکيده

هدف پژوهش حاضر، تعيين اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيکي و زيست محيطي ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر بر منطقه بود.روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه ساکنان اطراف ورزشگاه فولاد شهر، نيروهاي انتظامي، نيروهاي شهرداري مستقر در اطراف ورزشگاه و مسئولين ورزشگاه بود. حجم نمونه برآورد شده براي ساكنان اطراف ورزشگاه ها، پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر روي 30 نفر از آنها، 188 نفر محاسبه كه از طريق روش نمونه گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند و حجم نمونه نيروهاي انتظامي 37 نفر، نيروهاي شهرداري مستقر در اطراف ورزشگاه18 نفر و مسئولين ورزشگاه ها 9 نفر برابر بود كه برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته بود که داراي 33 سوال و چهار حيطه(اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيکي و محيط زيستي) بوده كه روايي محتوايي آن با توسط اساتيد و متخصصان تاييد گرديد و پايايي آن نيز، پس از انجام يك مطالعه مقدماتي بر روي 30 نفر، از طريق آلفاي کرونباخ 86/0 محاسبه شد.جهت تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه از روش هاي آماري T تك متغيره و آزمون تحليل واريانس چند متغيره(F) استفاده شد. يافته ها نشان داد، ميانگين هاي حاصله در خصوص اثرات اقتصادي و زيست محيطي بر منطقه از نظر مردم بزرگتراز سطح متوسط(3) بود اما در زمينه اثرات اجتماعي و ترافيکي و ميانگين هاي حاصله كوچكتر از سطح متوسط (3) بود.همچنين F مشاهده شده در سطح 05/0=α تفاوت معناداري را بين ميانگين نظرات نيروهاي شهرداري، انتظامي، مردم و مسئولين ورزشگاه تنها در خصوص آثار زيست محيطي ورزشگاه بر منطقه نشان داد.F مشاهده شده در سطح 05/0=α بين ميانگين نظرات پاسخگويان مذكر و مونث در خصوص تأثير اماكن ورزشي بر اقتصاد منطقه، و همچنين بر اساس شغل در زمينه تأثير اجتماعي اماكن ورزشي بر منطقه تفاوت معناداري وجود داشت.

كليدواژه‌ها: ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه فولادشهر، اثرات اقتصادي، اجتماعي، ترافيكي، زيست‌محيطي.