تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ناهيد مروي اصفهاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاكتاف

تاريخ دفاع : 15/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

به دست آوردن فرمولهاي برآورد VO2max دانش آموزان دختر و پسر از طريق آزمون هشت ضلعي هوازي(AOT)

چکيده

در اين تحقيق براي 80 پسر و 102 دختر به صورت لايه اي هدفدار بر اساس ملاك سن انتخاب شدند و در دو آزمون AOT و آزمون معيار به فاصله يك هفته شركت كردند. آزمودني ها در قالب هشت گروه سني 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، و17 سال و در هر گروه حداقل 10 پسر و 10 دختر انتخاب شدند. اطلاعات آزمون معيار از طريق دستگاه تحليل گازي به دست آمد. تحليل هاي آماري از طريق رگرسيون چند عاملي انجام شد. ميانگين (انحراف معيار±) وزن، قد، ضربان بيشينه، VO2max و BMI براي پسران به ترتيب برابر(17±)55 كيلوگرم، (15±)163سانتيمتر، (8±)201 ضربان در دقيقه، (6±)38 ميلي ليتر در دقيقه در كيلوگرم وزن، و (84/3±) 19/20 كيلوگرم بر متر مربع بدست آمد. اندازه هاي فوق براي دختران به ترتيب برابر (10±)46 كيلوگرم، (9±)156 سانتيمتر، (9±)199 ضربان در دقيقه، (4±)34 ميلي ليتر در دقيقه دركيلوگرم وزن، (95/2±)60/18كيلوگرم بر متر مربع بدست آمد. فرمول هاي تخمين VO2max از طريق آزمون ميداني AOT، و پرتکل آزمايشگاهي AOT (بر روي تردميل) براي پسران و دختران به ترتيب در فرمول هاي 1 تا 4 نشان داده شده اند.

فرمول1:

(سن×442/0)+(BMIء×672/0)- (زمان اکتال×023/0)+ 08/34 = VO2max

54/3=SEE       و    65%=R2       و    81/0=R

فرمول2:

 (سن×847/0)+ (BMIء× 635/0)- (زمان تردميل× 014/0)+ 637/29 = VO2max

78/3=SEE       و    61%=R2       و    78/0=R

فرمول3:

(سن× 048/0)- (BMIء× 118/0)- ( زمان اکتال× 026/0) + 195/22 = VO2max

04/3=SEE       و    45%=R2       و    67/0=R

فرمول4:

(سن×048/0) + (BMIء×211/0)- (زمان تردميل×022/0)+777/23 = VO2max

97/2=SEE       و    48%=R2       و    69/0=R

نتايج نشان داد كه در دختران همبستگي سن با VO2max معنادار نيست، ولي در پسران بين سن و VO2maxرابطه معنادار مستقيم وجود داشت (01/0P) با افزايش BMI در هر دو گروه، در VO2max و ضربان قلب بيشينه تمرين كاهش نسبي مشاهده شد. در مقايسه با تحقيقات مشابه، فرمولهاي بدست آمده توجيه علمي داشته و برآوردهاي آنها از دقت كافي برخوردار است. با توجه به بالا بودن ضريب تعيين فرمولها(R2) وپايين بودن خطاي استاندارد برآورد(SEE) آنها، مي توان به مقادير VO2max برآورد شده از طريق فرمولهاي مختلف برآمده از تحقيق اطمينان نسبي نمود. البته بايد در نظر داشت كه فرمول هاي برآورد VO2max نوجوانان به طور كلي كم دقت تر از بزرگسالان است.

واژگان كليدي: حداكثر اكسيژن مصرفي (VO2max)، آزمون هشت ضلعي هوازي (AOT)، برآورد VO2max، دانش آموزان دختر و پسر.