تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا طلائي اردكاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاكتاف

تاريخ دفاع : 15/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمد براآني

شناسايي نرم افزارهاي ورزشي و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آن

چکيده

هدف پژوهش حاضر شناسايي نرم افزارهاي ورزشي قابل دسترس از طريق اينترنت و توليد پايگاه داده هاي مربوط به آنها بود. در مرحله اول تحقيق، به منظور آگاهي از اطلاعات جمعيت شناختي مربيان و معلمان ورزش، و اندازه گيري چهار شاخص 1) احساس شخصي نسبت به کامپيوتر، 2) ميزان دسترسي، 3)ميزان کاربري، و 4) ميزان نياز به کامپيوتر يک پرسشنامه طراحي شد. اين پرسشنامه در يک نمونه در دسترس هدفمند متشکل از 50 معلم و100 مربي برتر پخش گرديد و 105 پرسشنامه (62 مربي و 43 معلم) بازگشت داده شد. روايي محتواي پرسشنامه توسط اظهار نظر و اصلاح 5 نفر از متخصصان تائيد گرديد. اعتبار پرسشنامه با تکنيک تعيين همساني دروني (آلفاي کرونباخ) در بخش هاي احساس، دسترسي، کاربري، و نياز به ترتيب برابر 94/0، 64/0، 72/0، و 78/0 بدست آمد. معلمان ومربيان در مجموع نسبت به کامپيوتر احساس مثبتي داشتند، ولي احساس مثبت در ميان معلمان بيشتر از مربيان بود (05/0P). ميزان دسترسي به کامپيوتر براي هر دو گروه معلم و مربي يکسان و بيشتر از متوسط بود. عليرغم امکان دسترسي خوب، ميزان کاربري کامپيوتر در هر دو گروه بسيار کم (ماهي يک بار) بود. احساس نياز به کامپيوتر در هر دو گروه زياد و در معلمان بيشتر از مربيان بود (05/0P). نتيجه آن که مربيان و معلمان برتر، اهميت کامپيوتر را درک کرده اند و نگرش مثبتي به آن دارند، اما به اندازه کافي اين نگرش مثبت را به جلسات تمرين و محيط هاي رقابتي ورزشي منتقل نکرده اند. دليل اين موضوع، احتمالاً عدم دسترسي به برنامه هاي کامپيوتري و عدم آموزش مناسب در اين رابطه است.

در مرحله دوم تحقيق، پس از مصاحبه با 5 نفر متخصص و با استفاده از راهنمايي آنها، اقدام به شناسايي و جمع آوري نرم افزارهاي ورزشي از طريق اينترنت شد. نرم افزارهاي ورزشي شناسايي شده بر اساس اطلاعات به دست آمده از آنها، به چهار گروه مديريت، مربيگري، علمي، و آمار طبقه بندي شدند. همچنين هرطبقه نيز براي جستجو بهينه و متناسب با نياز کاربران به زير طبقه هاي مشخصي تقسيم بندي شد. در مرحله سوم، پايگاه داده نرم افزارهاي ورزشي با استفاده از زبان برنامه نويسي SQL طراحي و واسط کاربر آن نيز با استفاده از زبان برنامه نويس C#i پياده سازي گرديد. اين پايگاه داده داراي سه دکمه اصلي مي باشد. الف) بخش جستجوي مستقل، که به کاربران امکان جستجوي مستقل بر حسب نام نرم افزار، کمپاني، رشته ورزشي، طبقه نرم افزار و يا يک زير طبقه خاص را مي دهد. ب) بخش جستجوي لايه اي، که در آن طي چند مرحله در مورد طبقه، زير طبقه، رشته ورزشي مورد نظر، و محدوده قيمت نرم افزار مورد نياز کاربران پرسش مي شود و بر اساس پاسخ ها، مناسب ترين نرم افزار مورد نظرکاربران به آنها پيشنهاد مي شود. پ) بخش مديريت، که امکان وارد و حذف کردن نرم افزار ها، ويرايش آنها، اضافه و يا حذف کردن طبقات و زير طبقات، و ويرايش آنها را به مدير پايگاه داده و افراد مشخصي مي دهد. در مرحله چهارم، پايگاه داده توليد شده در طي يک جلسه آموزشي در اختيار12 نفر از دانشجويان تربيت بدني قرار گرفت و نظر آنها در مورد نرم افزار از طريق پرسشنامه به دست آمد. از نظر كاربران، نمره نرم افزار در زمينه هاي مزاياي نسبي، ميزان سازگاري، سهولت استفاده، لذت بخشي، و رضايت مندي همگي به طور معناداري بالاتر از ميانگين بود(01/0P). به نظر مي رسد نرم افزار پايگاه داده هاي نرم افزارهاي ورزشي تهيه شده در اين پژوهش بتواند به مقدار زيادي در ارتقاء دانش کامپيوتري دانشجويان، معلمان، و مربيان ورزش موثر باشد.

کليد واژه ها: مربي ورزش، معلم ورزش، نگرش به کامپيوتر، نرم افزار ورزشي، پايگاه داده.