تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدايرج قادري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 8/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

تاثيرشيوه هاي مختلف تمرين حرکتي و مشاهده اي بر اکتساب و يادداري يک مهارت ورزشي

چکيده

هدف از تحقيق حاضر مقايسه تاثير سه روش تمرين عملي، مشاهده-تمرين و مشاهده بر يادگيري مهارت پيچ پيچك(كشتي) است. 40 نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي شهر مريوان در رده سني 18-15 سال به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. گروه ها پس از انجام پيش آزمون، بر اساس امتيازات بدست آمده يکسان سازي شدند و به چهار گروه تمرين عملي (10نفر) مشاهده-تمرين (10نفر) ، مشاهده (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسيم شدند. چهار گروه در محيط هاي تمريني مجزا، به مدت 10 جلسه تمرين کردند. گروه تمرين عملي در هر جلسه مهارت را اجرا و آموزش کلامي دريافت کردند. گروه مشاهده-تمرين حرکات و اجراي فرد ماهر را يك جلسه تماشا کردند و جلسه بعد تمرين عملي مهارت را اجرا کردند و آموزش کلامي در مورد تصحيح خطا به آنها داده نمي شد. گروه مشاهده اجراي فرد ماهر را مشاهده و هيچ گونه آموزش کلامي دريافت نکردند و گروه كنترل فقط در آزمون ها شركت داشتند. در پايان جلسه دهم، آزمون اکتساب وهفت روز بعد، آزمون يادداري به عمل آمد. براي تحليل داده ها از روش تحليل واريانس استفاده شد. نتايج درون گروهي تحقيق، تفاوت معني داري را از پيش آزمون تا پس آزمون نشان داد. گروه ها به جز گروه کنترل در اکتساب و يادداري مهارت پيچ پيچك پيشرفت داشتند. نتايج آماري اختلاف معني داري بين دو گروه تمرين عملي وگروه مشاهده-تمرين که امتياز بهتري نسبت به ساير گروه­ها به دست آوردند، نشان نداد.

واژه هاي کليدي: تمرين عملي ، نمايش ويدئويي، اکتساب، يادداري، مهارت پيچ­پيچك.