تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زينب رافعي بروجني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاكتاف

تاريخ دفاع : 25/5/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر غلامعلي قاسمي

تخمين سن زيستي بانوان سالم براساس عوامل آمادگي جسماني

چکيده

اين مطالعه به منظور بررسي سرعت پير شدن زيستي بانوان براساس سطح فعاليت بدني آنها تنظيم گرديده است.

در اين تحقيق 107 زن اصفهاني 18 تا 65 ساله بر اساس ملاک هاي سن و سطح فعاليت جسماني به صورت در دسترس هدفمند لايه اي انتخاب شدند. لايه ها شامل 10 گروه سني 18-20 ، 21-25، 26-30، 31-35، 36-40، 41-45، 46-50، 51-55، 56-60، و 61- 65 بود. در هر گروه سني 10 آزمودني به صورت هدفمند انتخاب شدند، به طوري که براساس پرسشنامه استاندارد سطح فعاليت بدني آنها به سه دسته غيرفعال، نيمه فعال، و فعال تعلق داشتند(10). در هر رده سني3 نفر غيرفعال، 4 نفر نيمه فعال و3 نفر فعال در نمونه ها موجود بود. در هر طبقه 15 نفر دعوت به تست گيري شدند و حداقل 10 نفر آنها به طور كامل تست شدند. آزمودني ها در 8 نوع آزمون آمادگي جسماني به صورت ميداني شرکت کردند. محور تحليل هاي آماري تحليل تشخيص، و تحليل رگرسيون چند عاملي است. تحليل هاي فوق به همراه بررسي و پالايش داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 5/13 انجام شده است.

ميانگين (± انحراف معيار) BMI، شاتل ران، پرش عمودي، الينويز، بشين و برس، 30 متر، پرتاب توپ، دراز و نشست، و بارفيکس براي نمونه پژوهش به ترتيب برابر (41/4±)43/24 کيلوگرم برمتر مربع، (15/1±) 66/1سطح/ دور، (61/9±)96/25 سانتيمتر، (93/4±) 54/24 ثانيه، (92/8±) 27/32 سانتيمتر، (01/2±) 60/9 ثانيه، (84/0±) 77/3 متر،(71/9±) 70/13 تعداد در دقيقه، (58/5±) 44/ 7 تعداد به دست آمد. تحليل تشخيص داده‌ها نشان داد كه سن تقويمي با تمامي عوامل آمادگي جسماني رابطه معكوس دارد. بهرحال، سرعت اضمحلال عوامل آمادگي جسماني تابع ميزان فعاليت بدني نيز مي‌باشد، به اين صورت كه "افزايش فعاليت بدني با كاهش سرعت اضمحلال همراه است. براساس تحليل تشخيص به عمل آمده روي نمونه آماري، مي توان 64% وضعيت آمادگي جسماني افراد را براساس ميزان فعاليت جسماني آنها پيش بيني نمود (01/0p). فرمول تخمين سن زيستي برآمده از تحقيق از اين قرار است:

(بارفيکس×49/0) + (پرش عمودي×55/0) - (BMIء×69/0) + (دو30متر×4/3) +2 = سن زيستي

82/8=SEEء                 80/0=Rء                 64/0=R2

نتيجه اين پژوهش مبتني بر تاثير مثبت ورزش بر سن زيستي است. اين يافته مشابه يافته هاي پژوهش در کشورهاي پيشرفته صنعتي است. تنها تفاوت در اين است که سطح آمادگي بانوان ايراني بخصوص از حيث آمادگي هوازي بسيار پايين‌تر بود. اين پژوهش فرصت مغتنمي براي توليد فرمول تخمين سن زيستي بانوان ايراني فراهم آورد. يافته هاي پژوهش حاضر، بخصوص در موردسطح آمادگي هوازي بانوان هشدار دهنده است. در صورت تكميل پژوهش بر اساس اطلاعات ساير نقاط كشور، مي‌توان به يافته‌هاي آن اطمينان بيشتري پيدا نمود.

واژه هاي کليدي: سالمندي، آمادگي جسماني،بانوان، سن زيستي.