تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاتح فرازياني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا موحدي

تاريخ دفاع : 10/4/88

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دكتر حسين مجتهدي

مطالعه رشد اجتماعي در دانش آموزان نابينا و سالم ورزشکار و غيرورزشکار

چکيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان رشد اجتماعي دانش آموزان نابينا وسالم و ورزشکار و غير ورزشکار و مقايسه آنها با يکديگر بود.

نمونه آماري اين پژوهش 267 نفر شامل 51 دانش آموز نابيناي ورزشکار و 56 دانش آموز نابيناي غير ورزشکار از مدرسه راهنمايي شهيد محبي تهران (که برابر با جامعه آماري بودند ) و 80 دانش­آ موز سالم ورزشکار و80 دانش آموزسالم غير ورزشکار (که با استفاده از نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند) بود. آزمودني ها در مقاطع راهنمايي و دبيرستان و در رده سني 13 تا 18 سال بودند، پژوهش از نوع مطالعات علي مقايسه اي (پس از وقوع) بود. براي جمع آوري اطلاعات مقياس رشد اجتماعي وايتزمن استفاده شد، ميانگين و انحراف معيار رشد اجتماعي دانش آموزان نابيناي ورزشکار و غير ورزشکار و سالم ورزشکار و غير ورزشکار به ترتيب 84/2 ±58/14، 83/2± 35/10، 68/2 ±23/ 15 ، 97/2±93/11بدست آمد. از آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي توکي براي تشخيص تفاوت بين ميانگين ها و مقايسه آنها استفاده شد. بين چهارگروه تحت مطالعه به لحاظ ميزان رشد اجتماعي تفاوت معني داري مشاهده شد، دانش آموزان ورزشکار رشد اجتماعي بالاتري نسبت به غير ورزشکاران داشتند.

واژگان كليدي: رشد اجتماعي، دانش آموز نابينا، دانش آموز سالم، ورزشکار، غيرورزشکار