تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جليل مرادي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر احمدرضا موحدي

تاريخ دفاع : 10/4/88

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دكتر حميد صالحي

وابستگي يادگيري يك مهارت ادراكي- حركتي به محيط بينايي مرحله تمرين

چکيده

هدف از پژوهش حاضر، تعيين ميزان وابستگي اجراي يک مهارت ورزشي به منبع اطلاعات­ بينايي موجود در طول تمرين بود.

آزمودني­هاي اين پژوهش (28=N؛ با ميانگين و انحراف استاندارد 75/0±14/17سال)دانش آموزان پسر داوطلب مقطع متوسطه بودند که هيچگونه سابقه­اي در ورزش بسکتبال نداشتند. آزمودني­ها بر اساس امتيازات پيش­آزمون در دو گروه چهارده نفره همسان سازي شدند. آزمودني­هاي گروه اول در شرايطي که روشنايي سالن به صورت طبيعي بود (بينايي کامل)، به تمرين پرداختند در حالي که گروه دوم در شرايطي که فقط سبد بسکتبال توسط يک منبع نور روشن شده بود (بينايي متمرکز روي هدف)، اقدام به پرتاب آزاد بسکتبال نمودند. آزمودني­هاي هر دو گروه به مدت 15 جلسه يک روز در ميان و هر جلسه 15 پرتاب آزاد بسکتبال را در شرايط مربوط به گروه خود تمرين نمودند. هر دو گروه آموزش کلامي نيز دريافت مي کردند. آزمون­هاي يادداري فوري (در وضعيت بينايي همسان با اکتساب) و انتقال فوري (در وضعيت بينايي متفاوت با اکتساب) دو ساعت پس از آخرين جلسه تمرين انجام گرفت. 10 روز بعد آزمون­هاي يادداري و انتقال تأخيري نيز به همان صورت برگزار شد. در آزمون­هاي يادداري و انتقال، هيچگونه بازخوردي درباره نحوه اجراي تکليف ارائه نشد.

براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس براي اندازه­گيري­هاي مکرر و آزمون t همبسته استفاده شد. در كليه آزمون­هاي آماري سطح معناداري 05/0 =α در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که تفاوتي بين عملکرد اکتساب دو گروه مورد بررسي وجود نداشت. اما وقتي که شرايط بينايي در آزمون­هاي انتقال تغيير کرد، عملکرد آزمودني­ها تضعيف شد. از الگوي نتايج حاصل مي­توان اين­گونه استنتاج نمود که ظاهراً آزمودني­ها در مرحله اکتساب مهارت مورد نظر به اطلاعات در دسترس هنگام تمرين وابسته شده­اند. يافته­ها مؤيد فرضيه ويژگي تمرين در حوزه يادگيري و کنترل حرکتي مي­باشد.

کليد واژه­ها: ويژگي تمرين، بينايي، پرتاب آزاد بسکتبال.