تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد كائيدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 6/4/88

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دكتر سيد محمد مرندي- دكتر وازگن ميناسيان

مقايسه و بررسي رابطه بين هزينه انرژي با برخي اندازه‌هاي آنتروپومتريکي و بيومکانيکي در افراد تمرين‌کرده و تمرين نکرده در سرعت هاي مختلف دويدن

چکيده

هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه و بررسي رابطه بين هزينه انرژي با برخي اندازه هاي آنتروپومتريکي و بيومکانيکي درافراد تمرين کرده و تمرين نکرده در سرعت هاي مختلف دويدن بود. پژوهش حاضر از نوع توصيفي- تحليلي و با توجه به اهداف آن، از نوع همبستگي و مقايسه اي مي باشد. بدين منظور، 36 نفر به شکل تصادفي از دانشجويان تربيت بدني و دانشجويان غير تربيت بدني( غير ورزشکار) دانشگاه اصفهان انتخاب، و به دو گروه 18 نفري افراد تمرين کرده و تمرين نکرده تقسيم شدند و سپس آزمون هاي لازم از آنان به عمل آمد.

متغيرهاي اين تحقيق شامل ويژگي هاي آنتروپومتريکي (طول اندام تحتاني، درصد چربي، وزن بدون چربي)، هزينه انرژي و برخي جنبه هاي بيومكانيكي( طول گام و تواتر گام) بود که ويژگي هاي آنتروپومتريكي به ترتيب با مترنواري و کاليپر، هزينه انرژي با روش ميداني و به طور غير مستقيم با استفاده از دستگاه نوارگردان اندازه گيري و ثبت شد و نيز براي اندازه گيري طول و تواتر گام از دوربين فيلم برداري استفاده شد. تواتر گام در دقيقه 3- 4 شمارش شد و با توجه به ثابت بودن سرعت و با اندازه گيري مسافت دويدن، طول گام نيز محاسبه شد.

براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي و آزمون t مستقل, و با به كار بردن نرم افزار spss 17 استفاده شد. بخشي از نتايج تحقيق عبارتند از:

- بين هزينه انرژي افراد تمرين کرده و تمرين نکرده در سرعت هاي مختلف دويدن، تفاوت معني‌داري مشاهده شد (P<0.05) و هزينه انرژي افراد تمرين كرده كمتر از افراد تمرين نكرده بود.

- بين طول گام در سرعت هاي مختلف دويدن در افراد تمرين کرده و تمرين نکرده، تفاوت معني‌داري مشاهده شد (P<0.01) و آزمودني هاي تمرين كرده طول گام بيشتري نسبت به تمرين نكرده ها داشتند.

- بين طول گام و تواتر گام در سرعت هاي مختلف دويدن در افراد تمرين کرده و تمرين نکرده ، رابطه معکوس و معنا‌داري مشاهده شد (P<0.01)؛ بجز در سرعت 15 کيلومتر بر ساعت در افراد تمرين نکرده كه رابطه معنا دار و مثبت بود.

به طور كلي مي‌توان چنين بيان كرد كه طول اندام تحتاني در سرعت‌هاي پائين و در آزمون‌هاي پله، مؤثرتر است.

واژه‌هاي كليدي: هزينه انرژي، طول گام، تواتر گام، سرعت دويدن، افراد تمرين كرده، افراد تمرين نكرده.