تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا غلامي دستگردي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر نادر رهنما

تاريخ دفاع : 6/4/88

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دكتر خليل خيام باشي- دکتر عفت بمبئي چي

رابطه بين قدرت عضلاني مچ پا و تعادل ايستا در مردان فعال و غير فعال بالاي 60 سال

چکيده

هدف از اين پژوهش مطالعه ارتباط بين قدرت عضلاني مچ پا با تعادل ايستا در دو گروه مردان فعال وغيرفعال بالاي 60 سال مي باشد. نمونه‌هاي اين پژوهش شامل 50 نفر مرد بالاي 60 سال، که 25 نفر به عنوان فعال (سن: 9/3 ± 67 سال، قد: 9/4 ± 170 سانتي‌متر، وزن: 5/7 ± 7/70 كيلوگرم) و 25 نفر به عنوان غير فعال (سن: 4 ± 68 سال، قد: 2/5 ± 166 سانتي‌متر، وزن: 3/6 ± 7/69 كيلوگرم) به صورت در دسترس و هدفمند از بين سالمندان داوطلب شهرستان شهرکرد انتخاب شدند. افراد فعال در هفته حداقل سه جلسه در فعاليت‌هاي ورزشي دلخواه به غير از فعاليت‌هاي معمول روزانه شرکت مي‌کردند ولي افراد غير فعال در هيچ‌گونه فعاليتي به غير از فعاليت‌هاي معمول روزانه شرکت نداشتند. قدرت عضلاني ناحيه مچ پا در حرکت‌هاي پلانتارفلکشن، دورسي فلکشن، اينورشن و اورشن به وسيله دستگاه دينامومتر ديجيتالي دستي قابل حمل، بر حسب نيوتن اندازه‌گيري شد و براي سنجش تعادل ايستا از آزمون ايستادن بر روي يک پا بر حسب مدت زمان ايستادن به ثانيه استفاده گرديد. در نهايت داده‌هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون‌هاي T مستقل و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. قدرت عضلاني مچ پاي مردان فعال در حرکت‌هاي پلانتارفلکشن(1/127 نيوتن)، دورسي فلکشن(6/122 نيوتن)، اينورشن(9/66 نيوتن) و اورشن(5/86 نيوتن) به طور معناداري از افراد غير فعال بيشتر بود (05/0>P). قدرت عضلاني حرکات مچ پا در افراد غير فعال در پلانتارفلکشن 4/63 نيوتن، دورسي فلکشن 7/69 نيوتن، اينورشن 7/39 نيوتن و اورشن 8/47 نيوتن بود. همين طور ميزان تعادل ايستا در افراد فعال(1/81 ثانيه) نسبت به افراد غيرفعال(7/17 ثانيه) به طور معناداري بيشتر بود(05/0>P). بين قدرت عضلاني مچ پا با تعادل ايستا در افراد فعال بالاي 60 سال همبستگي معناداري مشاهده گرديد(85/0=r) و بين قدرت عضلاني مچ پا با تعادل ايستا در افراد غيرفعال بالاي 60 سال نيز همبستگي معناداري مشاهده گرديد(72/0=r). بهبود قدرت عضلاني در اطراف مفاصل حرکتي به وسيله تمرينات سبک و آرام و فعاليت بدني مي تواند به بالا رفتن دامنه حرکتي مفاصل، قدرت عضلاني، انعطاف پذيري و در نهايت افزايش تعادل در سالمندان بينجامد، مي تواند تا حد زيادي آنها در مقابل خطر افتادن و پيامد هاي آن حفظ نمايد.

کليد واژه‌ها: قدرت عضلاني، تعادل ايستا، سالمندي، مچ پا.