تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سجاد زينلي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي

تاريخ دفاع : 13/2/88

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي- فيزيولوژي ورزشي

استاد مشاور : دکتر خليل خيام باشي

تأثير تمرين ويبريشن بر کوفتگي عضلاني تأخيري

چکيده

هدف: هدف از مطالعه حاضر اين بود كه تعيين كند آيا تمرين ويبريشن بر كوفتگي عضلاني تأخيري ايجاد شده در نتيجه تمرين برون گرا تأثير دارد. فرض ما بر اين بود كه تمرين ويبريشن كوفتگي عضلاني تأخيري را كاهش خواهد داد.

روشها: نمونه ها را 30 مرد ورزشكار در دامنه سني 26-18 سال تشكيل مي دادند. ورزشكاران، حداقل سه سال سابقه فعاليت مستـمر ورزشي داشتند. نمونه ها به طور تصـادفي در دو گـروه با تـمرين ويـبريشن VTء(15=n) و بـدون تـمرين ويـبريشن Non-VTء(15=n) قرار گرفتند. اندازه گيري ها شامل زاويه فلكشن زانو (FANG)، آستانه درد فشاري (PPT)، کوفتگي عضلاني (SOR) از عضله چهارسر راني راست و بيشينه نيروي ايزومتريك (MIF) از هر دو عضله چهارسر، باهم، بود (Base-lain). ويبريشن با فركانس HZ50 به مدت يك دقيقه روي هرعضله چهارسرراني راست و چپ گروه VT اعمال شد. سپس هر دو گروه به تمرين برون گرا پرداختند. تمامي عوامل 24 ساعت پس از تمرين دوباره اندازه گيري شدند (After-activity).

نتايج: تمامي نمونه ها در MIF، PPT، FANGT كاهش معني دار و در SORء(000/0=P) افزايش معني داري را در 24 ساعت پس از تمرين نشان دادند. اما يـك تفـاوت مـعني دار بين گروه VT و Non-VT در تمامي عوامل وجود داشت MIFء(000/0= P) و PTء(001/0= P) و FANGء(02/0= P) و VASء(003/0=P). كه نشان دهنده تغييرات كوچكتر عوامل در گروه VT است.

بحث: تمرين برون گرا به طور برجسته سبب كوفتگي عضلاني تأخيري مي شود. اما كاربرد ويبريشن قبل از تمرين برون گرا يك اثر كاهنده مفيد، در ميزان كوفتگي عضلاني تأخيري دارد.

واژه هاي كليدي: كوفتگي عضلاني تأخيري، تمرين ويبريشن، تمرين برون گر