تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجتبي الميري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 19/11/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران شهر تهران در استاديوم

چکيده

هدف کلي پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در استاديوم بود. پژوهش از نوع توصيفي-پيمايشي بود. پرسشنامه ي مورد استفاده در اين تحقيق توسط گرين1 (1995)، هانسن و گوتير2 (1989)، اسکافيلد3 (1983)، کاسکي4 (1994) و ژانگ و همکاران5 (1995) جهت بررسي عوامل مؤثر بر حضور ورزشکاران در ورزشگاه ها در ورزش هاي توپي تهيه شده و محقق آنرا اصلاح نموده که عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در استاديوم را در 5 حوزه فردي، اقتصادي، جذابيت بازي، اولويت هاي تماشاگران و امکانات و تسهيلات با 31 گويه ارزيابي مي کند. پس از تعيين حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه گيري تصادفي در دسترس بين 700 نفر از تماشاگران تيم هاي استقلال و پيروزي توزيع گرديد. پايايي پرسشنامه در يک مطالعه مقدماتي از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 86/0 به دست آمد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري t تک نمونه اي و آزمون F استفاده شد. نتايج نشان داد که سه عامل جذابيت بازي، اولويت هاي تماشاگران و وجود امکانات و تسهيلات بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها تأثير مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادي تأثيري بر حضور تماشاگران ندارند. مناسب بودن قيمت بليط مسابقات از بين عوامل اقتصادي، ارائه بازي تهاجمي توسط تيم مورد علاقه از بين عوامل جذابيت بازي، برگزاري منظم مسابقات از بين عوامل اولويت هاي تماشاگران و ورود و خروج آسان از استاديوم و پارکينگ ها و مناسب بودن جايگاه تماشاگران از بين عوامل امکانات و تسهيلات بيشترين تأثير را بر حضور تماشاگران در استاديوم داشتند. همچنين نتايج نشان داد که تفاوت معناداري بين نظرات تماشاگران مسابقات فوتبال در خصوص تاثير عوامل اقتصادي، جذابيت بازي، اولويت هاي تماشاگران و امکانات و تسهيلات بر حضور آنها بر اساس متغيرهاي ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، شغل، ميزان تعصب، عضويت در کانون هواداران، تعداد حضور در ورزشگاه و ميزان درآمد در ورزشگا ه ها وجود داشت.

واژه هاي کليدي: ورزش، تماشاگران، فوتبال، استاديوم

1-Green

2- Hansen & Gauthier

3- Sckofield

4- koskey

5- Zhang et al