تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه حاجي غياثيان

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاكتاف

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر ناصر موحدي نيا

ارزيابي نرم افزار جامع آموزش تاکتيک ها و استراتژي هاي فوتبال از نظر مربيان

چکيده

هدف اصلي تحقيق عبارت بود از بومي سازي يك نرم افزارجامع آموزش تاکتيک ها و استراتژي هاي فوتبال جهت کاربران فارسي زبان.با توجه به آنکه نرم افزار انتخابي بايد با ويژگي هاي کاربران سازگار باشد,در آغاز طرح,ميزان سواد کامپيوتري,دسترسي,کاربري,و احساس نياز کاربران تعيين گرديد.در پايان طرح نيز,نظر کاربران در مورد مزاياي نرم افزار,سهولت استفاده و سازگاري آن با نيازهاي شغلي سنجيده شد.اين تحقيق سه بعدي است.طي آن در ابتدا توسط پرسشنامه احساس،دسترسي،كاربري، و نياز سنجي انجام شده است. سپس يک نرم افزار متناسب با ويژگي هاي بدست آمده از مربيان فوتبال انتخاب و بومي سازي گرديد. در مرحله سوم, عملي بودن وكاربرد مناسب نرم افزار بر روي آزمودني هاي مورد نظر بررسي شد. بدين منظور, توسط پرسشنامه ميزان مزاياي نسبي، سازگاري با نيازهاي شغلي، سهولت استفاده، و لذت کار با آن سنجيده شد. جامعه آماري اين پژوهش مربيان فوتبال باسواد در حد ديپلم وبالاتر شهر اصفهان بودند. روش نمونه گيري به صورت در دسترس هدفمند بود. در مرحله اول كه مرحله نيازسنجي بود، پرسشنامه مربوطه در بين 150 نفر از مربيان توزيع گرديد و در نهايت تعداد 109 پرسشنامه تکميل و بازگشت داده شد. کاربري نرم افزار بر روي 8 نفر از مربيان مطرح استان با حداقل تحصيلات ديپلم و مدرك مربيگري سطح A يا B آزمايش گرديد. بدين منظور، طي يک كلاس 4 ساعتي, نرم افزار به مربيان معرفي گرديد و قابليت هاي كلي آن آموزش داده شد. سپس از آنها درخواست شد كه نظر خود را در مورد نرم افزار از طريق پرسشنامه بيان كنند. روايي محتواي پرسشنامه هاي تحقيق توسط اظهار نظر و اصلاح 5 نفر از متخصصان تائيد گرديد. اعتبار پرسشنامه آغازين با تکنيک تعيين همساني دروني (آلفاي کرونباخ) در بخش هاي احساس، دسترسي، کاربري، و نياز به ترتيب برابر 94/0، 64/0، 72/0، و 78/0 بدست آمد. اعتبار پرسشنامه پاياني نيز با تکنيک تعيين همساني دروني(آلفاي کرونباخ) 92/0 بدست آمد. اطلاعات آماري توسط آزمون t تک نمونه تحليل شد. تحليل اطلاعات پرسشنامه آغازين نشان داد كه در مجموع احساس مربيان نسبت به کامپيوتر مثبت, ميزان دسترسي به کامپيوتر بيشتر ازحد متوسط, ميزان کاربري کامپيوتر بسيار کم (ماهي يک بار), و احساس نياز به کامپيوتر نسبتاً زياد بود (05/0P). تحليل اطلاعات پرسشنامه پاياني نشان داد كه مربيان فوتبال در مجموع معتقد بودند كه كاربرد نرم افزار مورد مطالعه براي آنها مزيت شغلي ايجاد مي كند, با نيازهاي شغلي آنان سازگاري نسبتاً زيادي دارد, يادگيري آن آسان است, و كار با آن فعاليت هاي حرفه اي آنان را لذت بخش تر مي کند (05/0P). پژوهش حاضر نشان داد که مربيان احساس شخصي مثبتي نسبت به کامپيوتر داشتند و براي کاربرد آن احساس نياز مي کردند. با توجه به دسترسي مربيان به تکنولوژي و اثر آن بر بازدهي کار آنها, اين يافته منطقي به نظر مي رسد. مربيان بايد خودشان را براي موفق بودن در عصر تکنولوژي آماده كنند و به منظور هماهنگي با پيشرفت هاي بوجود آمده, به روزكردن دانش و مهارت هايشان بيشتر از قبل ضروري است. با اين حال, ميزان کاربري کامپيوتر در مربيان بسيار کم (ماهي يک بار) بود. احتمالاً سد زبان (عدم آشنايي با زبان هاي روز تکنولوژي مثل انگليسي, آلماني, و فرانسه) باعث شده است آنها از وجود نرم افزارهاي مفيد اطلاع نداشته و يا رغبتي به کاربري آنها نشان ندهند. بومي کردن نرم افزار ترسيم ساز فوتبال فرصتي را ايجاد مي کند تا مشخص شود که رفع سد زبان در نرم افزارهاي مورد نياز مربيان تا چه حد مي تواند در کاربري کامپيوتر توسط آنها موثر باشد.

کليد واژه ها: مربي فوتبال، نگرش به کامپيوتر، بومي سازي نرم افزار.