تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سجاد بيرامي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 24/10/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مسعود نادريان

مقايسه موانع موثر بر مشاركت ورزشي دانش آموزان دوره متوسطه در شهرهاي اصفهان و اروميه

چکيده

هدف پژوهش حاضر،مقايسه موانع موثر بر مشارکت دانش آموزان دوره متوسطه شهرهاي اروميه و اصفهان در فعاليت هاي ورزشي بود. روش پژوهش توصيفي (پيمايشي) و جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان دوره متوسطه شهرهاي اصفهان (69901 نفر) و اروميه(32221 نفر) در سال تحصيلي 1387- 1386 بود. حجم نمونه برابر با 416 نفر دانش آموز از دو شهر اصفهان و اروميه بود كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري انتخاب شدند.ابزار اندازه گيري پرسشنامه 34 سوالي محقق ساخته بود كه موانع مشاركت ورزشي دانش آموزان در پنج بعد خانوادگي، فردي، اجتماعي، فرهنگي (مذهبي) و اقتصادي مورد سنجش قرار داد.ضريب پايايي پرسشنامه 84/0 بدست آمد.جهت تجزيه و تحليل داده هاي حاصله از ابزار اندازه گيري از روش هاي آماري آزمون t مقايسه ميانگين دو گروه مستقل وt تك متغيري و آزمون تحليل واريانس چند متغيري (F) استفاده شد. عمده ترين نتايج نشان داد:t مشاهده شده تفاوت معناداري را بين ميانگين نظرات دانش آموزان دوره متوسطه شهرهاي اروميه و اصفهان در خصوص تاثير موانع خانوادگي،فردي،اجتماعي و فرهنگي- مذهبي بر مشاركت ورزشي آنها نشان نداد (05/0=α) و تنها در خصوص تاثير موانع اقتصادي بين ميانگين نظرات دانش آموزان دوره متوسطه شهرهاي اروميه و اصفهان تفاوت معناداري وجود داشت.همچنين،t مشاهده شده تفاوت معناداري را بين ميانگين نظرات دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه تنها در خصوص تاثير موانع خانوادگي و فرهنگي- مذهبي بر مشاركت ورزشي آنها نشان داد (05/0=α).

كليد واژه ها: مشاركت ورزشي، دانش آموزان دوره متوسطه، اروميه، اصفهان.