تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا اسدي ساماني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي- دكتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 10/10/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر كتايون ربيعي- دكتر محسن ميرمحمدصادقي

اثربخشي يك دوره توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG

چکيده

نارسايي قلبي، بيماري ناتوان کننده اي است که تعداد زيادي از افراد را متاثر مي نمايد. بنابر مطالعات انجام شده شيوع ابتلا به بيماري قلبي در ايران 50 درصد افزايش يافته و ادامه اين روند موجب پيدايش بحران کاهش سن بيماران قلبي خواهد شد. هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي دو ماه توانبخشي ورزشي بر ميزان اضطراب، افسردگي و شكايات جسماني بيماران CABG است.

تحقيق حاضر از نوع تحقيقات نيمه تجربي مي باشد و طرح تحقيق پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماري پژوهش را بيماراني تشكيل دادند كه در يكي از بيمارستان هاي شهر اصفهان تحت عمل جراحي كنارگذر آئورتي (CABG) قرار گرفته بودند.از ميان اين بيماران30 نفراز افرادي كه به مركز تحقيقات قلب و عروق مراجعه كردند در گروه توانبخشي قرار گرفتند و 30 نفر از ساير بيماران نيزگروه كنترل را تشكيل دادند.آزمودني هاي گروه توانبخشي ورزشي به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه ي 90 دقيقه اي به انجام فعاليت پرداختند و بيماران گروه كنترل در اين مدت هيچ فعاليت بدني مؤثر از ديدگاه محقق را تجربه ننمودند.در ابتدا و انتهاي دوره توانبخشي بيماران پرسشنامه زونك و بك را تكميل نمودند و از اين طريق نمره اضطراب و شكايات جسماني و افسردگي آنها محاسبه شد.نتايج به دست آمده نشان داد كه به دنبال دو ماه توانبخشي ورزشي كاهش معناداري در ميزان اضطراب بيماران گروه توانبخشي در مقايسه با گروه كنترل حاصل شد. همچنين كاهش در ميزان افسردگي و شكايات جسماني بيماران نيز ديده شد اما اين كاهش از لحاظ آماري معنادار نبود (05/0>P).

از فعاليت بدني و توانبخشي ورزشي مي توان به عنوان يك روش درماني مفيد و مؤثر در جهت تعديل و كاهش عوارض رواني پس از عمل جراحي عروق كرونري بهره گرفت.

واژه هاي كليدي: توانبخشي ورزشي، اضطراب، افسردگي، شكايات جسماني، بيماران CABG