تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : طلوعه باقرصاد

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد طبائيان

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملکرد باشگاههاي ورزشي شهرداري اصفهان

چکيده

هدف پژوهش حاضر، تعيين نگرش شهروندان نسبت به عملكرد باشگاههاي ورزشي شهرداري بود. روش پژوهش توصيفي-پيمايشي و جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه افراد استفاده کننده از باشگاه هاي ورزشي شهرداري اصفهان در سال 1386 بود. از بين باشگاههاي ورزشي شهرداري بر اساس مناطق جغرافيايي، هشت باشگاه به طور تصادفي ساده انتخاب شد. حجم نمونه برآورد شده 276 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي طبقه اي متناسب با جامعه آماري انتخاب شد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه 61 سؤالي محقق ساخته اي بود كه پايايي آن توسط آلفاي كرونباخ 86/0 محاسبه شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري t تك متغيره استفاده شد. نتايج نشان داد: ميانگين (76/3) حاصله در تحليل استنباطي آزمون «t» در سطح 05/0=α در سؤالات مربوط به رضايت شهروندان از عملکرد مربيان باشگاههاي ورزشي شهرداري بزرگتراز سطح متوسط (3) بوده و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول بزرگتر بود. ميانگين حاصله (84/3) در تحليل استنباطي آزمون «t» در سطح 05/0=α در سؤالات مربوط به رضايت شهروندان ازعملکرد مديران باشگاههاي ورزشي شهرداري بزرگتراز سطح متوسط (3) بوده و t حاصله نيزاز مقدار بحراني جدول بزرگتر بود. ميانگين حاصله (25/3) در تحليل استنباطي آزمون «t» در سطح 05/0=α در سؤالات مربوط به رضايت شهروندان از تجهيزات، امکانات و خدمات باشگاه هاي ورزشي شهرداري بزرگتر از سطح متوسط (3) بوده و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول بزرگتر بود. ميانگين حاصله (12/3) در تحليل استنباطي آزمون «t» در سطح 05/0=α در سؤالات مربوط به رضايت شهروندان از تأسيسات و ايمني باشگاههاي ورزشي شهرداري بزرگتر از سطح متوسط (3) بوده و t حاصله نيز از مقدار بحراني جدول بزرگتر بود. F مشاهده شده در سطح (05/0>p) تفاوت معناداري را بين نظرات زنان و مردان و همچنين افراد با سطوح تحصيلي مختلف در خصوص عملکرد مربيان نشان داد. F مشاهده شده در سطح (05/0>p) تفاوت معناداري را در خصوص مؤلفه عملکرد مديران بين نظرات پاسخگويان در گروه هاي سني مختلف و با سطوح درآمد مختلف نشان داد. F مشاهده شده در سطح (05/0>p) تفاوت معناداري را بين نظرات پاسخگويان براساس محل باشگاهها در مؤلفه هاي عملکرد باشگاههاي ورزشي نشان داد.

واژه هاي کليدي: شهروندان، باشگاههاي ورزشي، شهرداري، اصفهان.