تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجتبي عسگري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر عفت بمبئي چي

تاريخ دفاع : 8/7/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

مقايسه تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله­دار بر ميزان يادگيري يک مهارت مجرد (شوت بسکتبال)

چکيده

تحقيق حاضر با هدف تاثير دو نوع تمرين انبوه و فاصله­دار بر مهارت مجرد (شوت بسکتبال) انجام شد. 20 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان در دامنه سني 19-22 سال به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند (سن= 9/0 ± 5/19 سال، قد= 6/3  ± 177 سانتي­متر، وزن= 72/6  ± 2/73 كيلوگرم). گروه­ها پس از انجام پيش آزمون، بر اساس امتيازات بدست آمده يکسان سازي شدند و به دو گروه انبوه (10نفر) و فاصله­دار (10نفر) تقسيم شدند. دو گروه در محيط­هاي تمريني مجزا و به مدت 12 جلسه (سه جلسه در هفته) به تمرين پرداختند. گروه انبوه تمرين را به صورت شوت آزاد بسکتبال و بدون در نظر گرفتن استراحت و گروه فاصله­دار تمرين را با استراحتهاي 1 دقيقه­اي در بين هر 5 کوشش تا 30 پرتاب پيگيري مي کردند. در پايان جلسه دوازدهم، آزمون اکتساب و انتقال و 48 ساعت بعد، آزمون يادداري به عمل آمد. براي آزمودن فرضيه و تجزيه و تحليل آماري از آزمون t همبسته در هر گروه و t مستقل جهت مقايسه دو گروه استفاده شد. سطح معني داراي آلفاي 05/0 در نظر گرفته شد. نتايج درون گروهي تحقيق تفاوت معني داري را از پيش آزمون تا پس آزمون نشان داد و هر دو گروه در اکتساب و يادداري مهارت شوت بسکتبال پيشرفت داشتند و برعکس پيشرفتي در آزمون انتقال ديده نشد. مقايسه نمرات بين دو گروه تفاوت معني­داري را در آزمون اکتساب، يادداري و انتقال نشان نداد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي­دهد فاصله­دهي و عدم فاصله­دهي تکرارهاي تمرين بر اکتساب و يادداري مهارت مجرد اثرات معنادار آماري دارد، اما بر انتقال مهارت مجرد در دو گروه، تاثيري نشان نميدهد.

واژه­هاي کليدي: شوت بسکتبال، يادداري، اکتساب، انتقال، تمرين انبوه، تمرين فاصله‌دار، مهارت مجرد