تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/7/79

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي نمازي زاده

نام و نام خانوادگي : ناصر فرغت

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

بررسي تاثير تمرين ذهني بعنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكاروي بارفيكس

چکيده

در اين تحقيق تاثير تمرين ذهني بعنوان مكمل تمرين عملي بر سرعت يادگيري حركت اسكلوبكاي بارفيكس مورد بررسي قرار گرفت.

تعداد 54 نفر از دانش آموزان 12 تا 15 ساله كه براي ركت در كلاسهاي ژيميناستيك شهرستان ني ريز ثبت نام كرده بودند و هيچگونه سابقه آموزش درخصوص حركت بارفيكس نداشتند . انتخاب و بطور تصادفي به دو گروه گواه و تجربي تقسيم شدند . در هر جلسه تمريني ، گروه تجربي قبل از شروع تمرين به مدت 15 دقيقه به تمرينات ذهني مي‏پرداخت و گروه گواه نيز به مدت 15 دقيقه قبل از تمرين در كلاسهاي تئوري به بحث درباره ژيميناستيك مشغول مي‏شد پس از آن ، هر دو گروه به مدت 50 دقيقه تحت برناه‏هاي آموزشي حركمت اسكلوبكا كه بطور مشترك طرح ريزي شده شده بود قرار مي‏گرفتند . تمرينات 9 جلسه (3 جلسه در هفته ) بطول انجاميد . آزمون حركت اسكلوبكا توسط 3 داور در پايان هر جلسه از آزمودنيها بعمل آمد . اين آزمون پس از يك هفته بي تمريني در مورد حركت اسكلوبكا مجدداً تكرار شد.

تلفيق تمرين دهني با تمرين عملي در مقايسه با تمرين عملي موجب 20 درصد تسريع سرعت بادگيري حركت اسكلوبكا شد . اين تفاوت در آلفاي كمتر از 5 درصد معني‏دار بود.

در ميزان حفظ و نگهداري مهارت يادگيري شده تفاوت معني‏اري بين دو گروه شاهد و تجربي مشاهده نگرديد.

در اين تحقيق به آزمودنيهايي كه مي‏توانستند با حداقل استاندارد حركت اسكلوبكا را انجام دهند نمره قبولي داده شد . شايد اين موضوع ، يعني عدم نمره دهي به كيفيت اجراي اسكلوبكا باعث شده است تا تاثير تمرين ذهني در حفظ و يادداري مهارت نشان داده نشود . به هر حال ، تسريع 20 درصدي سرعت يادگيري در گروه تجربي ، استفاده از تمرين ذهني در آموزش گروههاي غير مجرب كم سن و سال را مورد تاييد مجدد قرار مي‏دهد.

لغات كليدي : تمرين ذهني ، تصوير سازي ذهني ، سرعت يادگيري ، حفظ يادگيري ، حركت اسكلوبكاي با رفيكس.