تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/7/79

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

نام و نام خانوادگي : فرزاد کوهيان افضلي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي نمازي زاده

مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتهاي بازيكنان اصلي و ذخيره بسكتبال

چکيده

هدف اين تحقيق مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بازيكنان اصلي و ذخيره بسكتبال بوده است . تعداد 145 نفر از دانشجويان بسكتباليست شركت كننده در المپياد ورزشي (تابستان 79) به عنوان آزمودني در اين تحقيق شركت نمودند كه به وسيله معيار گزينش مربي به دو گروه اصلي و ذخيره تقسيم شدند . آزمودنيها در كليه تيم‏ها 30 دقيقه قبل از شروع اولين مسابقه ، سياهه اضطراب حالتي رقابتي –2 (CSAL-2) رينر مارتنز (1990) را تكميل نمودند.

از آزمون كلموگروف و اسميرنوف جهت آزمايش متقارن بودن توزيع‏ها استفاده شد و نشان داده شد كه بيشترين تغيير پذيري در اضطراب شناختي و بعد از آن اعتماد به نفس گروه اصلي و ذخيره بود ،ولي تحليل واريانس نشان داد كه تغيير پذيريها در p كمتر از 5/0 معنادار نمي‏باشد . به طور كلي تفاوت ميانگين‏ها چه از لحاظ گروه اصلي و ذخيره بودن ، چه از حيث دانشگاه و چه از نظر تعامل دانشگاه و گروه معنادار نبود . ميزان همبستگي بين اعتماد به نفس و اضطراب شناختي  61/0 – (001/0>p) و بين اعتماد به نفس و اضطراب تني 65/0 – (001/0 >p) و بين اضطراب تني و اضطراب شناختي 68/0 (001/0 >p) بود.

اين تحقيق نيز مانند ساير تحقيقات انجام شده نشان داد كه بين اضطراب تني و اضطراب شناختي رابطه مستقيم و بين اضطراب (اعم از شناختي و تني) و اعماد به نفس رابطه معكوس وجود دارد . اين موضوع نشانگر روايي سياهه مورد استفاده در تحقيق مي‏باشد . عدم يافتن تفاوت معنادار بين ميزان اضطراب بازيكنان اصلي و ذخيره غير قابل انتظار بود و مي‏تواند نياز به استفاده از ابزارهاي مناسبتر و يا روشهاي كارآتر در تعيين اصلي و ذخيره بودن بازيكنان را در تحقيقات آتي پيشنهاد نمايد . عدم تفاوت ميزان اضطراب در بين دانشگاهيان مختلف نيز ممكن است به دليل هم سطح بودن نسبي كيفيت مهارت آنها باشد . به هر حال ، شايد اگر آزمون اضطراب در بازيهاي حساستر انجام گيرد بتوان در سطح اضطراب دانشگاههاي مختلف تفاوت يافت.