تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/7/79

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي نمازي زاده

نام و نام خانوادگي : محمدرضا دهقاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد احساني

تربيت بدني مدارس راهنمائي از ديدگاه مديران مدارس ، معلمان تربيت بدني و دانش آموزان شهرستان ميبد

چکيده

هدف از اين تحقيق بررسي درس تربيت بدني در مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانه شهرستان ميبد در سال 79 – 7 بود . براي اين منظور از سه گروه مديران ( 32 نفر) ، معلمان تربيت بدني ( 19 نفر) و دانش آموزان (450 نفر) با استفاده از سه پرسشنامه مجزا پرسش بعمل آمد و پس از جمع‏آوري پرسشنامه از آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده‏ها استفاده گرديد . در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه‏هاي آماري نظير فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار به تجزيه و تحليل داده‏ها پرداخته و در سطح استنباطي از آزمون t با در گروه مستقل به منظور مقايسه نظرات دانش‏آموزان دختر و پسر درخصوص سؤالهاي اصلي پژوهش استفاده شده است.

نتايج تحقيق بيانگر اين است كه 3/33% دبيران مرد و 6/28% دبيران زن داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 7/66% دبيران مرد و 4/71% دبيران زن داراي فوق ديپلم مي‏باشند . 3/58% معلمان مرد و 1/57% معلمان زن بيشتر از 240 ساعت كلاس كار آموزي ديده‏اند . حدود 25% مدارس داراي زمينهاي ورزشي با حد ميانگين (3) ولي از نظر دانش آموزان كمتر از حد ميانگين (3) بوده است . همچنين از نظر گروههاي تحت بررسي ،‌ارزشيابي از درس تربيت بدني بيش از حد ميانگين بوده است .از نظر مديران ، نظارت و كنترل بر اجراي درس تربيت بدني بيش از حد ميانگين ولي از نظر معلمان تربيت بدني و دانش آموزان كمتر از حد ميانگين بوده است . از نظر گروههاي تحت بررسي امكانات ورزشي كمتر از حد ميانگين بوده است . از نظر دانش آموزان پسر و دختر تفاوتي معني‏داري درخصوص اجراي درس تربيت بدني و ارزشيابي از درس تربيت بدني در مدارس پسرانه و دخترانه وجود ندارد ولي درخصوص نظارت و كنترل بر اجراي درس تربيت بدني و امكانات ورزشي بين نظرات دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معني‏دار وجود دارد.

اجراي درس تربيت بدني از نظر مديران و معلمان تربيت بدني كمي بيش از حد ميانگين (3) و از نظر دانش آموزان كمتر از حد ميانگين بوده است . ممكن است علت اين اختلاف در نظرات ، كتمان حقايق از سوي مديران و معلمان و جهت گيري آنها نسبت به سؤالات پرسشنامه باشد . عدم يك برنامه جامع و كتاب مخصوص تربيت بدني و امكانات نيز يكي از دلايل اجراي نامناسب درس تربيت بدني مي‏تواند به شمار آيد . نحوه ارزشيابي از درس تربيت بدني از نظر گروههاي تحقيق بيشتر از حد ميانگين (3) بوده است كه دليل آن ممكن است مشخص بودن موارد ارزشيابي ، ثبت شدن نمرات و اجراي امتحان توسط معلمان تربيت بدني باشد.

نظارت و كنترل بر اجراي درس تربيت بدني از نظر مديران كمي بيش از حد ميانگين و از نظر معلمان تربيت بدني و دانش آموزان كمتر از حد ميانگين بوده است. شايد علت اين امر از جانب مديران جهت ‏گيري آنها در مورد سؤالات پرسشنامه به نفع خود و يا عدم نظارت مسئولين و اولياء‌و از جانب معلمين و دانش آموزان عدم نظارت مسئولين مدير و اولياء مي‏باشد . در مورد امكانات ورزشي از نظر هر سه گروه كمتر از حد ميانگين (3) مي‏باشد كه دليل آن مي‏تواند كافي نبودن سرانه ورزشي اختصاص يافته براي هر دانش آموز عدم تجهيزات و فضاهاي ورزشي مناسب باشد . بين نظرات و دانش آموزان پسر و دختر درخصوص نظارت و كنترل بر اجراي درس تربيت بدني و امكانات ورزشي تفاوت معني دار وجود دارد . دليل آن كمبود امكانات دختران نسبت به پسران و نظارت كمتر مسئولين و مديران به درس تربيت بدني در مدارس دخترانه مي‏باشد.