تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/10/79

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : مسعود نادريان

نام و نام خانوادگي :محمدرضا هاشمي بني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر عباس بهرام

بررسي عوامل تاثير گذار بر درس تربيت بدني شهرستان شهركرد از ديدگاه معلمان تربيت بدني

چکيده

درس تربيت بدني در مدارس به عنوان يكي از زير مجموعه‏هاي دروس تعليم و تربيت ،‌از طريق حركت براي رشد و هدايت و شكوفايي همه جانبه ابعاد انساني بويژه بعد جسماني ،‌فكري ، معنوي ، رواني – حركتي و در يك كلام براي تعالي و تكامل روح انسان بسيار با اهميت است.

درس تربيت بدني در آموزشگاههاي شهرستان شهركرد به دليل موقعيت خاص جغرافيايي ، كمبود تسهيلات آموزشي و امكانات و تجهيزات ورزشي ،‌نيروي انساني متخصص و مجرب و ساير عوامل تاثير گذار ديگر سبب شده تا ارايه مطلوب اين درس با مشكل جدي روبرو گردد.

موضوع پژوهش تحت عنوان بررسي عوامل تاثير گذار بر درس تربيت بدني از ديدگاه معلمان تربيت بدني شهرستان شهركرد است و به بررسي پنج محور اساسي اثر گذار بر اجراي درس تربيت بدني در مدارس مي‏پردازد كه عبارتند از:

1-وسايل امكانات و تجهيزات ورزشي 2- مديريت و شيوه رهبري در تربيت بدني 3- وضعيت اقتصادي معلمان تربيت بدني 4- كيفيت آموزش 5- منزلت اجتماعي معلمان تربيت بدني.

روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع توصيفي – پيمايشي مي‏باشد . اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع‏آوري گرديده و جامعه آماري تحقيق ، شامل كليه دبيران تربيت بدني شهرستان شهركرد كه 130 نفر برآورد گرديده و نمونه آماري مورد تحقيق شامل 48 نفر از دبيران تربيت بدني است كه به روش تصادفي ساده طبقه‏اي بلوكي از بين جامعه آماري انتخاب شده‏اند . روش آماري تحقيق با استفاده از آزمون U مان ويتني و كروسكال واليس و آزمون t صورت گرفته و روايي پريسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 95% بدست آمده است.

لذا برخي از نتايج تحقيق بطور خلاصه ارايه مي‏گردد.

1-مطابق جدول (3-4) 1/52 درصد از كل دبيران تربيت بدني ،‌داراي مدرك تحصيلي غير تربيت بدني و 9/47 درصد مدرك تحصيلي تربيت بدني هستند و از بين آنها فقط 2/6 درصد داراي مدرك كارشناسي و بالاتر رشته تربيت بدني مي‏باشند.

2-مطابق جدوال( 4 الي 8 ) تمام دبيران تربيت بدني بر روي پنج محور ويژه و سؤالات تحقيق به عنوان عوامل اثر گذار در اجراي مطلوب درس تربيت بدني اتفاق نظر تعداد دارند و بر حسب درصد ، تاثير عوامل اثر گذار را 50 درصد به بالا تا 97 درصد عنوان كردند.

3-كمبود دبيران تربيت بدني متخصص و كارآمد ،‌ عدم تامين وسايل و امكانات ضروري و رفاهي زندگي ، پائين بودن حقوق و مزاياي معلمان و گرايش آنان به شغلهاي غير ورزشي به منظور كسب درآمد بيشتر ،‌داير نبودن كانونهاي ورزشي مجاز در سطح مدارس ، پائين بودن انگيزه تدريس در معلمان تربيت بدني ، كمبود امكانات ، تجهيزات و فضاهاي ورزشي و پائين بودن كيفيت و برنامه‏هاي ورزشي ، عدم تمهيدات لازم مديران نسبت به اجراي صحيح درس تربيت بدني ، عدم تناسب تعداد دانش آموزان با امكانات و تجهيزات ورزشي ، عواملي هستند كه در عدم اجراي مطلوب درس تربيت بدني از اهميت بيشتري برخوردارند.

4-ايجاد امكانات تفريحي جهت پركردن اوقات فراغت دبيران ، آگاهي معلمان از روش نوين تدريس ، برگزاري اجباري دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت ، بيان اهداف درس تربيت بدني براي دانش آموزان ، توجه خاص به امر گزينش معلمان تربيت بدني توجه و تشويق به امر تحقيق و پژوهش در تربيت بدني ،‌ايجاد تسهيلات براي ادامه تحصيل معلمان به منظور افزايش آگاهي‏ها و معلومات تخصصي عواملي هستند كه در عدم اجري مطلوب درس تربيت بدني از اهميت كمتري برخوردارند.