تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/6/79

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : محمدهادي ياقوتي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي نمازي زاده

مقايسه عزت نفس و منبع كنترل دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار

چکيده

هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه ميزان عزت نفس و منبع كنترل دانشجويان ورزشكار رشته‏هاي انفرادي ، تيمي و دانشجويان غير ورزشكار دانشگاه اصفهان بود . براي اين منظور 40 نفر دانشجوي ورزشكار انفرادي ( كاراته ،‌تكواندو ،‌ كشتي ، شنا و ژيمناستيك)،‌ 40 نفر دانشجوي ورزشكار رشته‏هاي تيمي ( فوتبال ـ واليبال ،‌بسكتبال و هندبال) و 40 نفر دانشجوي غير ورزشكار از بين دانشجويان سر دانشگاه اصفهان آزمودنيهاي تحقيق را تشكيل دادند . پس از اعلام آمادگي و توجيه آزمودنيها هر 3 گروه به پرسشنامه‏هاي اطلاعات شخصي ، عزت نفس كوپراسميت و منبع كنترل را تر پاسخ دادند . اطلاعات خام بدست آمده توسط اين پرسشنامه از طريق تحليل MANOVA مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

نتايج نشان داد كه تفاوت بين ميانگين هاي نمرات عزت نفس و منبع كنترل 3 گروه از لحاظ آماري (α<=0/05) معني دار نيست . به عبارت ديگر مي‏توان گفت ، مشاركت ورزشي و همچنين نوع ورزش اعم از انفرادي يا تيمي تاثيري بر عزت نفس و منبع كنترل دانشجويان نداشته است . به هر حال ،‌رابطه معني داري بين نمرات عزت نفس و منبع كنترل آزمودنيها مشاهده شد(α<=0/001; r=0/35) علاوه بر اين مشخص شد تحصيلات پدر و مادر ، شغل پدر و مادر سن ، ميانگين تحصيلي ،‌تعداد اعضاي خانواده ،‌ ترتيب تولد ،‌تعداد اتاقهاي منزل ،‌داشتن اتومبيل شخصي و محل سكونت رابطه معني‏داري با عزت نفس و منبع كنترل ندارند . با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي‏رسد ميزان تمرينات تيمهاي دانشجويي در حال حاضر در سطحي نيست كه بر دو عامل عزت نفس و منبع كنترل تاثير گذار باشد.