تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/9/78

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

نام و نام خانوادگي : حميد زاهدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي نمازي زاده

نوع پيكري هندباليستهاي نخبه و تعيين ارتباط جزء مزومورفي با قدرت شوت و توان بي هوازي

چکيده

هدف از انجام اين پژوهش تعين نوع پيكري بازيكنان نخبه هندبال و تعيين رابطه جزء مزومورفي بازيكنان نخبه هندبال با توان بي هوازي و قدرت شوت مي‏باشد . براي اين منظور ده شاخص از ويژگيهاي آنتروپومتريكي ورزشكاران ياد شده اندازه گيري شد.

براي تعيين توان بي هوازي از تست ‹‹ لاين دريل›› و براي تعيين قدرت شوت از تست ‹‹كورنيش›› استفاده شد.

آزمودنيهاي اين پژوهش به تعداد 58 نفر محدود به بازيكنان تيمهاي هندبال ذوب آهن (n=19) فولاد مباركه)n=21) ومقاومت سپاهان اصفهان (n=18) مي‏باشد.

با توجه به اندازه‏گيريهاي صورت گرفته نتايج زير بدست آمد.

-ميانگين نوع پيكري براساس روش سوماتوتايپ هيث ـ كارتر برابر با (6/0 ± 2/2 ، ( 08/0±) 5/7 ، (9/0 ± ) 4 بود . لذا با توجه به اندازه گيريهاي صورت گرفته شده معلوم شد كه نوع پييكري اين آزمودنيها ‹‹ آندومورف – مزومورف›› بود.

-ميانگين نوان بي هوازي آزمودنيها با توجه به نوع تست استفاده شده ‹‹لاين دريل›› برابر با (2/1±) 9/29 ثانيه بود.

ميانگين قدرت شوت آزمودنيها با استفاده از تست ‹‹ كورنيش›› برابر با 8/0 ±) 23/7 متر بود.

با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده به روش z فيشر (179/0 r=)و مقدار r استخراج شده از جدول مشاهده شد كه بين توان بي هوازي و جزء مزومورفي بازيكنان نخبه هندبال ارتباط معني‏داري وجود ندارد.

(2615/0 = r) و 05/0 p<).

-با توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده به روش z فيشر (169/0=r) و مقدار r استخراج شده از جدول مشاهده شده بين جزء‌ مزومورفي بازيكنان و قدرت شوت بازيكنان نخبه هندبال ارتباط معني‏داري وجود ندارد.

(2615/0 = r) و 05/0 p<).