تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 19/4/78

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : محمد سلطان حسيني

نام و نام خانوادگي : سعيد تابش

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي نمازي زاده

تاثير مشاركت ورزشي بر سبك شناختي وابستگي واستقلال ادراك ميداني ورزشكاران

چکيده

رابطه بين يادگيري حركتي با وابستگي و استقلال ادراك ميداني به عنوان معياري براي تمايز افراد در سبك شناختي از جمله مسائلي است كه همواره مورد تحقيق پژوهشگران بوده است.

90 نفر آزمودني از بين مردان سنين (30 – 18) مساله در دو گروه ورزشكار ماهر و يک گروه غيرورزشكار،‌ از طريق نمرات بدست آمده از آزمون مجموعه شكلهاي پنهان شده (GEFT) در وابستگي و استقلال ميداني با يكديگر مقايسه شدند. ورزشكاران ماهر در رشته‏هاي فوتبال بعنوان شركت كنندگان در مهارت باز و دو و ميداني بعنوان ورزشکاران شرکت کننده در مهارت بسته به طور تصادفي انتخاب گرديدند. روش آماري بکار رفته در اين تحقيق با توجه به فرضيه‏ها، آزمون t مستقل، آزمون مجذور كاي و كواريانس و آزمون U من ويتني بود.

نتايج نشان داده كه بين گروه ماهر و افراد غير ورزشكار، در سبك شناختي وابستگي و استقلال ميداني تفاوت معني داري وجود ندارد.

گروه غير ورزشكار در مقايسه با افراد ورزشكار از ميانگين نمرات بهتري برخوردار بود. اما ميانگين اين نمرات تفاوت معني‏داري را نشان نداد. همچنين ورزشكاران شركت كننده در مهارت بسته به نسبت ورزشكاران شركت كننده در مهارت باز از ميانگين نمرات بهتري برخوردار بود، كه البته تفاوت معني‏داري را نشان نداد. در مقايسه بين گروههاي ورزشكار با يكديگر و با گروه غير ورزشكار نيز تفاوت معني‏داري مشاهده نشد و همچنين رابطه بين ورزشكاران و غير ورزشكاران در امر وابستگي و استقلال ميداني در سبك شناختي وجود نداشت.

در مجموع مي‏توان گفت سبك شناختي وابستگي و استقلال ادراك ميداني مستقل از مشاركت ورزشي است. بعبارت ديگر مشاركت ورزشي اعم از ورزشهاي اجتماعي و يا انفرادي تاثير معني‏داري بر سبك شناختي افراد ندارد.