تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/4/78

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي نمازي زاده

نام و نام خانوادگي : فرزانه داوري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمدکاظم واعظ موسوي

بررسي ميزان انتقال دو طرفي مهارتهاي منتخب بسكتبال در نوآموزان دختر

چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي انتقال جانبي مهارتهاي شوت ثابت يك دست ، در يبل و پيوت بسكتبال در سه گروه تمريني با دست راست ،‌چپ و هر دو دست به صورت متناوب بوده است . بدين منظور 44 نفر از دانش آموزان دختر 18 – 14 ساله كه تجربه‏اي در بازي بسكتبال نداشتند انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند . (16 نفر گروه راست تمرين ، 14 نفر گروه چپ تمرين ،‌14 نفر گروه متناوب تمرين ) . از هر سه گروه پيش آزمون‏هاي شوت آزاد با يك دست ،‌در يبل و پيوت از هر دو دست راست و چپ گرفته شد . در طول دوره آزمايشي مهارتهاي مورد نظر به افراد سه گروه آموزش داده شد . مدت آموزش 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 60 دقيقه بود . در پايان دوره آزمايشي مجدداً از هر سه گروه پس آزمون بعمل آمد و نتايج با استفاده از آزمونهاي واريانس يك طرفه و آزمون توكي تجريه و تحليل شد . هر يك از فرضيــــــه‏هاي تحقيق در سطح 05/0=a و 005/0> P  مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج زير بدست آمد :

1-بازده گروه متناوب تمرين در آزمونهاي هر سه مهارت با كمي اختلاف كه از لحاظ آماري معني‏دار نيست نزديك به بهترين عملكرد بود و حتي در آزمون شوت با دست چپ از هر دو گروه چپ تمرين و راست تمرين ميانگين بيشتري داشت.

2-در مورد گروههاي چپ تمرين و راست تمرين عمده يافته‏هاي اين پژوهش به انتقال مهارت از دست راست به دست چپ و يا از دست چپ به دست راست اشاره‏اي نداشت ، تنها در آزمون شوت با دست راست در گروه چپ تمرين انتقال از دست چپ به دست راست به اثبات رسيد و نتيجه گرفته شد تمرين با دست غير مسلط نسبت به تمرين با دست مسلط برتر است.

بيشترين كاربرد نتايج تحقيق حاضر ،‌ اتخاذ شيوه تمريني مناسب ( تمرين متناوب با هر دو عضو برتر و غير برتر) براي بهره‏وري بيشتر از انتقال دو طرفي است . همچنين با توجه به نتيجه فرض دوم اين تحقيق مبني بر برتري تمرين با عضو غير برتر مي‏توان نتيجه گرفت كه دست غير برتر آمادگي يادگيري مهارت را دارد ولي به دليل عدم استفاده ،‌غيربرتر باقي مي‏ماند . همچنين مي‏توان نتيجه گرفت هر گاه تمرين با هر دو عضو مقدور نباشد تمرين با عضو غير برتر نسبت به تمرين با عضو برتر ارجحيت دارد.