تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 2/2/78

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

نام و نام خانوادگي : حافظ آقابيگي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر جواد کريمي

بررسي نحوه گذران اوقات فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر فعاليتهاي ورزشي

چکيده

اطلاعات تحقيق حاضر از يك نمونه آماري 124 نفري بدست آمده است. جامعه آماري شامل كليه اعضاء‌هيئت علمي شاغل به كار در دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 78 – 77 مي‏باشد كه بالغ بر 454 نفر بوده‏اند. هدف تحقيق بررسي توصيفي نحوه گذراندن اوقات فراغت با استفاده از پرسشنامه است. متغيرهاي مستقل تحقيق عبارت بودند از سن، جنس، وضعيت اقتصادي و گرايش به ورزش. متغيرهاي وابسته تحقيق نيز عبارت بودند از : مهمترين فعاليت اوقات فراغت،‌ميزان فعاليت ورزشي در هفته،‌محل پرداختن به ورزش و ارتضاء‌ نسبت به امكانات ورزشي دانشگاه.

8/21 درصد از آزمودنيها زن بوده،‌سن آنها بطور متوسط 42 سال بوده و بين 3-2 ساعت در روز اوقات فراغت داشتند كه 74% از آن در منزل گذرانيده مي‏شده است. تحليل آماري متغيرهاي وابسته براساس متغيرهاي مستقل با استفاده از روش كاي اسكوئر نشان مي‏دهد كه هيچ يك از متغيرهاي مستقل در سطح 5% تغير معناداري را ايجاد نمي‏نمايد. تحقيق حاضر نشان مي‏دهد كه تنها 16% از آزمودنيها از كيفيت و كميت امكانات ورزشي دانشگاه ابراز كم رضايتي نموده و اين مطلب دال بر آن است كه نپرداختن به ورزش به دليل فقر امكانات ورزشي نمي‏باشد.

با توجه به آن كه هيچ يك از فاكتورهاي جنسيت،‌سن، بي انگيزگي، وضعيت اقتصادي و عدم دسترسي به امكانات ورزشي عامل نپرداختن به ورزش در اوقات فراغت نمي‏باشد احتمالاً مي‏توان چنين نتيجه‏گيري نمود كه دليل اصلي همان عدم وجود فرصت كافي اوقات فراغت براي اعضاي هيات علمي دانشگاه مي‏باشد.

خلاصه نتايج:

1-بين جنسيت و نحوه گذران اوقات فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد.

نتايج جداول (21 تا 28) نشان مي‏دهد X2 محاسبه شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 5 درصد كوچكتر مي‏باشد و نشان مي‏دهد بين جنسيت اعضاء‌ و هيات علمي و نحوه گذران اوقات فراغت آنها رابطه معني داري وجود ندارد.

2- بين سن و نحوه گذران اوقاع فراغت اعضاي هيات علمي دانشگاه ا صفهان رابطه وجود دارد.

نتايج جدول ( 29 تا 36) نشان مي‏دهد X2 محاسبه شده در خصوص تحقيق و پژوهش از مقدار بحراني جدول در سطح 5 درصد بزرگتر مي‏باشد و نشان مي‏دهد بين سن اعضاي هيات علمي دانشگاه و تحقيق و پژوهش رابطه معني‏دار وجود دارد اما X2محاسبه شده درخصوص ساير فعاليتهاي اوقات فراغت اثر مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 5 درصد كوچكتر مي‏باشد و نشان مي‏دهد بين سن اعضاء هيات علمي با مطالعه، ورزش، سياحت و زيارت، ديدن سيما، آموزش و تدريس،‌فعاليتهاي مذهبي و قدم زدن و گردش رابطه معني‏دار وجود ندارد.

3- بين شركت در فعاليتهاي ورزشي اوقات فراغت و وضعيت اقتصادي - اجتماعي اعضاء‌ هيات علمي دانشگاه اصفهان رابطه معني‏دار وجود دارد.

نتايج جدول (37) نشان مي‏دهد X2 محاسبه شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 5 درصد كوچكتر مي‏باشد و نشان مي‏دهد رابطه معني‏دار بين وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي اعضاء هيات علمي دانشگاه و فعاليتهاي ورزشي وجود دارد.

4- بين نحوه نگرش اعضاء هيات علمي نسبت به ورزش و ميزان گرايش آنان به فعاليتهاي ورزشي رابطه معني‏دار وجود دارد. ضريب همسبتگي اسپيرمن بين نمره نگرش اعضاء‌ هيات علمي نسبت به ورزش و ميزان گرايش آنان به فعاليتهاي ورزشي در سطح P<معني‏دار نمي‏باشد به عبارت ديگر05/0 رابطه معني‏داري بين نحوه نگرش اعضاء هيات علمي نسبت به ورزش و ميزان گرايش آنان به فعاليتهاي ورزشي وجود نداشت.

5- بين امكانات و فضاهاي ورزشي دانشگاه و ميزان گرايش اعضاء هيات علمي براي گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي‏دهد بين امكانات و فضاي ورزشي دانشگاه و ميزان گرايش اعضاي هيات علمي براي گذران اوقات فراغت رابطه معني‏دار وجود دارد.( r=0/18 ; α=0/05 )

6- بين نگرش اعضاي هيات علمي مرد و زن دانشگاه اصفهان نسبت به ورزش در سطح 5 درصد تفاوتي وجود ندارد.

نتايج جدول (39) نشان مي‏دهد Z محاسبه شده از مقدار بحراني جدول و سطح خطاي 5 درصد كوچكتر مي‏باشد. بنابر اين بين نگرش اعضاي هيات علمي مرد و زن دانشگاه اصفهان نسبت به ورزش تفاوت وجود ندارد.

7- بين نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در گروههاي مختلف سني نسبت به ورزش تفاوت وجود دارد.

نتايج جدول (40) نشان مي‏دهد با توجه به اين كه H محاسبه شده از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 5 درصد كوچكتر مي‏باشد. بنابر اين بين نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان در گروههاي مختلف سني نسبت به ورزش تفاوت معني‏داري وجود ندارد.

هيچ يك از فاكتورهاي جنسيت و سن در نگرش آزمودنيها نسبت به ورزش در سطح 05/0 مؤثر نبود