تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/12/77

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي نمازي زاده

نام و نام خانوادگي : سيد جبرئيل افتخاري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد اميراحمد مظفري

بررسي و مقايسه امكانات، بودجه و نيروي انساني تربيت بدني در دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج

چکيده

تربيت بدني يكي از روشهاي تعليم و تربيت انساني مي‏باشد كه عهده‏دار پرورش كليه جنبه‏هاي آدمي از تولد تا كهنسالي است و مقصد آن تعالي آدمي از طريق انتخاب و اجراي فعاليتهاي بدني مناسب مي‏باشد . مدرسه نيز به عنوان يكي از اركان اصلي تربيت و پروش ، بعد از محيط خانواده موظف است تا با تدارك تجارب لازم و ايجاد محيط مناسب موجبات رشد همه جانبه دانش‏آموزان را فراهم آورد . اين مهم حاصل نمي‏شود مگر با گسترش تربيت بدني در مدارس . براي گسترش هر چه بيشتر تربيت بدني و ورزش در مدارس نياز به آگاهي كامل از مسائل و مشكلات و وضعيت درس تربيت بدني و ورزش در مدارس مي‏باشد . تا براساس آن بتوان اقدام به يك برنامه‏ريزي جامع و كامل نمود . محقق با توجه به موارد فوق اقدام به تحقيق در زمينه مقايسه امكانات ،‌ بودجه و نيروي انساني تربيت بدني در مدارس دولتي و غير انتفاعي نموده است . جامعه آماري شامل كليه دبيرستانهاي دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج بوده است . نمونه آماري شامل 33 دبيرستان دولتي و 22 دبيرستان غير انتفاعي بوده است . همچنين اطلاعات جمع‏آوري شده از طريق آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

اهم نتايج بدست آمده عبارتند از :

-از نظر مدرك تحصيلي ، رشته تحصيلي و سابقه خدمت آموزشي ،‌دبيران تربيت بدني و ورزش مدارس متوسطه دولتي و غير انتفاعي شهرستان كرج در سطح نسبتاً خوبي قرار داشتند . ضمناً آزمون فرضيه‏هاي مربوطه نيز مشخص نموده كه اختلاف معني داري از نظر مدرك تحصيلي ،‌رشته تحصيلي و سابقه خدمت آموزشي بين دبيران مدارس دولتي غيرانتفاعي وجود ندارد.

-از نظر ميانگين تعداد دانش‏آموزان شركت كننده در كلاسهاي درس تربيت بدني و ورزش ،‌ وضعيت مدارس غيرانتفاعي به مراتب بهتر از مدارس دولتي بوده است.

-ميزان سرانه ورزشي دانش آموزان در مدارس غير انتفاعي بيشتر از مدارس دولتي است.

-مدارس غير انتفاعي از نظر فضاهاي ورزشي روباز داخل مدرسه ،‌وسعت حياط مدرسه و مطابقت تجهيزات و امكانات ورزشي با معيار اداره كل تربيت بدني در وضعيت نامطلوبي قرار داشته‏اند.

-تعداد معدودي از مديران مدارس دولتي و غير انتفاعي تحصيل كرده و رشته مديريت بوده‏اند.

-مدرك تحصيلي بيش از 95% مديران مدارس دولتي و غير انتفاعي كارشناسي و بالاتر بوده است.