تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/10/77

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر اکبر وحدتي

نام و نام خانوادگي : رضا دلاور

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي نمازي زاده

بررسي نوع پيكري دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني و مقايسه آنها با همرديفانشان در المپيك

چکيده

هدف از اين تحقيق،‌تعيين نوع پيكري قهرمانان ممتاز دو و ميداني ايران (‌در رشته‏هاي پرتابها و دوهاي سرعت) و مقايسه آنها با همرديفانشان در سطح المپيك به لحاظ ويژگيهاي آنتروپومتريكي مي‏باشد. ده شاخص از ويژگيهاي آنتروپومتريكي ورزشكاران نامبرده بوسيله ابزارهاي انسان سنجي فيزيكي،‌اندازه‏گيري شد و براي تعيين اجزاء سه گانه نوع پيكري در روش شلدون، از فرم هبث – كارتر استفاده گرديد. سپس مقدار ميانگين و انحراف معيار هر كدام از گروههاي آزمودنيهاي تحقيق حاضر،‌محاسبه شد. ميانگين محاسبه شده در هر جزء با ميانگين جزء‌ معادل در ورزشكاران طراز اول جهان و المپيك كه از نمودار نوع پيكري ورزشكاران المپيك گرفته شده است، مقايسه شد. از آزمون «t» استودنت براي مقايسة گروه نمونه با معيار ملاک استفاده شد. ارزش عددي «t» محاسبه شده تعيين گرديد و هر يك از فرضيه‏هاي تحقيق مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج زير بدست آمد:

-جزء اندومورفي دوندگان سرعت و پرتاب كندگان نخبه ايراني در سطح آلفا 05/0 بطور معني‏داري از جزء مزبور در همرديفانشان در المپيك بالاتر بود. به عبارت ديگر ورزشكاران ممتاز ايران در رشته‏هاي فوق‏الذكر نسبت به همرديفانشان در المپيك سنگين‏تر هستند.

-جزء مزومورفي دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان نخبه ايراني در سطح آلفا 05/0 بطور معني‏داري از جزء‌ مزبور در همرديفانشان در سطح المپيك پائين‏تر بود. يعني اينكه قهرمانان دوهاي سرعت و پرتابهاي ايراني نسبت به همرديفانشان در المپيك از توده عضلاني كمتري برخوردار هستند.

-بين جزء آكتومررفي دوندگان سرعت و پرتاب كنندگان ايراني با همرديفانشان در المپيك در سطح آلفا 05/0 تفاوت معني داري مشاهده نشد و لذا مي‏توان گفت از نظر جزء لاغر پيكري، ورزشكاران ممتاز ايران در رشته‏هاي فوق ‏الذكر شباهتهايي با همرديفانشان در المپيك دارند.

در يك مقايسه كلي به لحاظ محل ميانگينهاي نوع پيكري ورزشكاران ايران و المپيك بعمل آمد، مشاهده شده كه ميانگين مزبور در هر دو گروه از ورزشكاران ايراني نسبت به المپيكي‏ها به شكل معني‏داري از بخش مزومورفي در روي نمودار نوع پيكري، دور و به بخش اندومورفي نزديك شده است. اين مسئله مي‏تواند براي ورزشكاران مربوطه، مربيان آنها و همينطور مسئولين فدراسيون ذيربط، حائز اهميت و جالب توجه باشد تا با نزديك كردن وضعيت بدني ورزشكاران كشورمان به وضعيت بدني ورزشكاران طراز اول جهان،‌ احتمالاً موجبات دستيابي به ركوردهاي بهتري را فراهم نمايند.