تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/7/77

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا غيور

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر اصغر خالدان

بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان مرد ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاداسلامي نجف‏آباد

چکيده

هدف اصلي تحقيق حاضر مقايسه سه ويژگي شخصيتي : برون گرايي ـ درون گرايي،‌روان نژندي و روان پريشي بين دانشجويان پسر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‏آبادبود.

براي بدست يافتن به هدف مورد نظر از پرسشنامه 80 سؤالي آيزنگ استفاده گرديده است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي نجف‏آباد بوده كه در نيمسال تحصيلي 77-76 واحدهاي 1 و 2 تربيت بدني عمومي را اخذ كرده بودند و نمونه تحقيق كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده،‌شامل 100 نفر بوده كه 50 نفر آنها ورزشكار و 50 نفر غير ورزشكار بوده‏اند.

در اين تحقيق كه از نوع توصيفي،‌مقايسه‏اي و همبستگي بود، ورزشكاري و غير ورزشكاري به عنوان متغيرهاي مستقل و ويژگيهاي شخصيتي برون گرايي - درون گرايي، روان نژندي و روان پريشي به عنوان متغيرهاي وابسته و سن، معدل كل، ميزان تحصيلات در، تعداد خواهران و برادران و تعداد اتاقهاي منزل به عنوان متغيرهاي مزاحم در نظر گرفته شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي (ميانگين،‌انحراف استاندارد، ضريب همبستگي، جدول و نمودارها) و آمار استنباطي ( تحليل رگرسيون) استفاده به عمل آمده است. نتايج حاصل نشان داد كه:

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار از نظر برون گرايي - درون گرايي در سطح 01/0 معني دار بود. يعني دانشجويان ورزشكار به طور معني‏داري برون گراتر از دانشجويان غير ورزشكار بودند.

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار از نظر روان نژندي در سطح 01/0 معني دار بود. يعني دانشجويان ورزشكار به طور معني‏دار كمتر از دانشجويان غير ورزشكار در مقياس روان نژندي نمره آوردند.

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكارو غيرورزشكار از نظر روان پريشي معني‏دار نبود (864/0=P)

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار از نظر سن،‌در سطح 01/0 معني دار بود. بعني دانشجويان ورزشكار به طور معني‏داري جوانتر از دانشجويان غير ورزشكار بودند.

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار از نظر تحصيلات پدر، در سطح 05/0 معني‏دار بود. يعني تحصيلات پدران دانشجويان ورزشكار به طور معني‏داري بيشتر از تحصيلات پدران دانشجويان غير ورزشكار بود.

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار از نظر خواهران و برادران در سطح 05/0 معني دار بود. يعني تعداد خواهران و برادران دانشجويان ورزشكار به طور معني‏داري كمتر از تعداد خواهران و برادران دانشجويان غير ورزشكار بود.

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار از نظر تعداد اتاقهاي منزل در سطح 01/0 معني‏دار بود. يعني تعداد اتاقهاي منزل دانشجويان ورزشكار به طورمعني‏داري كمتر از تعداد اتاقهاي منزل دانشجويان غير ورزشكار بود.

-تفاوت بين دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار از نظر معدل معني‏دار نبود. (999/0 =P)

نتايج بدست آمده از اين تحقيق با نتايج تحقيقات : كاستل (1971)، مورگان (1972)،‌ موجك و ديوس (1994) و ساك (1975) همخواني داشت.