تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/11/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

نام و نام خانوادگي : محمدحسن سلطاني سروستاني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

استفاده از تكرار وزنه تا سرحد خستگي براي برآورد يك تكرار بيشينه در حركت پرس سينه

چکيده

شدت تمرين در تمرينات با وزنه، برحسب درصدي از يک تکرار بيشينه و يا حداکثر وزنه اي که براي تعداد معيني تکرار مي شود بيان مي شود.  تاکنون اغلب معادله هايي که براي برآورد يک تکرار بيشينه ارائه شده است براي تکرارهاي بيشينه كمتر از 10 كاربرد دارد.

هدف از تحقيق حاضر، برآورد يک تکرار بيشينه از طريق تکرار وزنه هاي سبک تر تا سرحد خستگي درحركت پرس سينه مي باشد.

آزمودني ها، 99 نفر از ورزشکاران مرد پرورش اندام بودند که حداقل يک سال سابقه تمرينات با وزنه داشتند. در اين تحقيق، آزمون پرس سينه روي نيمکت، ابزار اصلي گردآوري اطلاعات بود و براي اجراي آن ورزشكار وزنه اي را كه مي توانست آن را يك بار اجرا كند انتخاب مي كرد و با كم و زياد كردن وزنه ها يك تكرا ر بيشينه فرد اندازه گيري شد. در ادامه 5 کيلوگرم از مقدار وزنة يک تکرار بيشينه کم شد و ورزشکار پس از 3 دقيقه استراحت، حرکت پرس سينه را انجام داد و به همين ترتيب در هر نوبت از مقدار وزنه ها 5 کيلوگرم کاسته شد تا تعداد تکرارهاي بيشينه به 20 تکرار برسد. سپس داده هاي بدست آمده به وسيله نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا معادله هاي برآورد يك تكرار بيشينه از طريق تكرارهاي 2 تا 20 تكرار بيشينه حاصل گردد.

با توجه به بالا بودن ميزان ضريب همبستگي و امكان رسم معادله برآورد، 4 معادله براي برآورد يک تکرار بيشينه از روي تکرارهاي زير 5 تکرار، 6 تا 10 تکرار، 11 تا 15 تکرار، 16 تا 20 تکرار، 2 معادله براي برآورد يک تکرار بيشينه از روي تکرارهاي زير 10 تکرار و بالاي 10 تکرار، 19 معادله براي برآورد يک تکرار بيشينه از روي هر يك از تکرارهاي بيشينة 2 تا 20 تکرار، 1 معادله براي برآورد يک تکرار بيشينه از روي وزن بدن و تعداد تکرار وزنه معادل وزن بدن و يک جدول براي برآورد يک تکرار بيشينه از روي تکرارهاي 2 تا 20 تکرار بيشينه حاصل شد. كمترين و بيشترين ميزان ضريب همبستگي از(93/0= r) تا (99/0= r) متغيربود.

يک تکرار بيشينه را مي توان از روي تکرارهاي بيشينة زير 10 تکرار و همچنين از روي تکرارهاي بيشينة 10 تا 20 تکرار برآورد کرد. اما هر چه تعداد تکرارهاي بيشينه به يک نزديک تر مي شود دقت برآورد، افزايش مي يابد. ولي براي برآورد دقيق تر يك تكرار بيشينه مي توان از معادله هاي مجزاي تكرارهاي بيشينه 2 تا 20 تكرار استفاده كرد.