تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

نام و نام خانوادگي : سيد جلال ابودردا

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

روايي سنجي آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي با دست

چکيده

هدف: دراين تحقيق آزمون هشت گانه ورزش هاي توپي به عنوان ابزاري براي استعداديابي اين ورزشها (مثلاَ، هندبال‌، واليبال و بسكتبال) طراحي و معرفي گرديد و ويژگيهاي روان سنجي آن مورد بررسي قرارگرفت. بدين منظور، پايائي، روايي منطقي، روائي محتوا و روائي معيار آ‎زمون مورد مطالعه قرارگرفت.

روش: 111 نفر آزموني شركت كننده در اين تحقيق همگي دانشجويان دانشگاه اصفهان (18 تا 24 سال‌) بودند.آزمودني ها از سه گروه مبتدي، تحت آموزش و ماهر و از سه رشته هندبال، واليبال و بسكتبال انتخاب شدند.گروه مبتدي از ميان دانشجويان واحد تربيت بدني عمومي 1 ، گروه آموزش ديده از ميان دانشجويان رشته تربيت بدني كه واحد 2 رشته هاي مورد نظر را داشتند و گروه ماهر از اعضاي تيم دانشگاه انتخاب شدند. هريك از آزمودني ها، آزمون هشت گانه را به فاصلة 10 تا 45 دقيقه انجام دادند.آنها همچنين آزمونهاي مهارتي استاندارد رشته ورزشي خود را به عنوان معيار به انجام رساندند. با استفاده از ضريب همبستگي درون گروهي، ضريب پايائي آزمون محاسبه گرديد. روائي معيار آزمون نيز با بكارگيري ضريب همبستگي پيرسون بين نوبت دوم آزمون اكتال و آزمونهاي مهارتي هررشته محاسبه شد.

نتايج: ضريب پايائي آزمون هشت گانه برابر 94 /0 بدست آمد. ضريب روائي آزمون هشت گانه براي بستكبال، هندبال و و اليبال به ترتيب برابر93 /0، 89 /0 و 88 /0 بود.در تحقيق مباحث مربوط به روائي منطقي و محتوا به طور مشروح ارائه مي گردد.

بحث و نتيجه گيري: تا قبل از اين تحقيق ضريب پايائي سري هاي مختلف آزمون هشت گانه 90 /0 تا 93 /0 گزارش گرديده حال آنكه ضريب پايائي اين آزمون 94 /0 بدست آمد، كه در همان راستا و بسيار مناسب ارزيابي مي گردد. درحالي كه متخصصان سنجش و اندازه گيري ضريب روائي بالاتر از 50 /0 را براي آزمونهاي حركتي مناسب قلمداد مي كنند، ضريب روائي بدست آمده نيز بسيار مناسب ارزيابي مي گردد. با توجه به سهولت اجرا و همچنين داوري دقيق و آسان آزمون فوق، پيشنهاد مي شود از اين آزمون به منظور پالايش اوليه نوآموزان در اين 3 رشته ورزشي استفاده گردد.

واژه‌هاي كليدي: روايي، پايائي، آزمون اكتال، استعداديابي