تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف-دکتر بهنام قاسمي

نام و نام خانوادگي : ابراهيم بني طالبي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيام باشي

بررسي مقايسه اي شيوع، علل و پيامدهاي آسيب هاي ورزشي در كوهنوردان

چکيده

بررسي ميزان شيوع، علل و پيامدهاي آسيبهاي جسماني در كوهنوردان حرفه اي و آماتور.

روش : در اين تحقيق تعداد 50 نفر از كوهنوردان دعوت شده به اولين اردوي تيم ملي کوهنوردي در زمستان 83 كه حداقل در 2 سال اخير كوهنورد فعال بوده اند را به عنوان سطح حرفه اي و تعداد 52 نفر از كوهنوردان دو تيم كوهنوردي پيام زردكوه شهركرد و فراز شهركرد به عنوان سطح آماتور انتخاب شده اند به طوريكه اين افراد هم در 2 سال اخير كوهنورد فعال بوده اند. با استفاده از پرسشنامه هاي محقق ساخته وبه روش مصاحبه اي وبا شرکت در صعودهاي اين افراد،محقق اقدام به پرنمودن پرسشنامه نمود.

نتايج ويافته ها: تعداد كل آسيب ها در 50 نفر حرفه اي برابر با 259 مورد و در 52 آماتور برابر 998 عدد بود. بيشترين شيوع آسيب درهردو گروه در بافت نرم بوده كه به ترتيب برابر84 درصد و90 درصد براي حرفه اي و آماتور بوده است.

آفتاب سوختگي ، تاول پا و گرفتگي عضلاني بيشترين درصد شيوع آسيبها را به خود نسبت داده است. بيشتر آسيب ها در روز اتفاق افتاده ، تنوع وقوع آسيب فصل هاي مختلف در هر دو گروه حرفه اي و آماتور متفاوت است ، همچنين درصد بيشتري از آسيبهاي اندام تحتاني در هر دو گروه در مسيرهاي سرازيري يا همان فرودها اتفاق افتاده است.

در بيشتر موارد در هر دو گروه كمك هاي اوليه در دسترس بوده. علت بروز آسيبها در هر دو گروه مربوط به عدم استفاده از تجهيزات مناسب و كافي بوده، كه از اين گروه عدم استفاده از كلاه نقابدار و كرم ضد آفتاب بيشتر ين علت شايع بروز آسيبها بوده است. كفش نامناسب، خستگي شديد در حرفه اي ها و عدم آمادگي جسماني كافي در آماتورها علل ديگر شيوع آسيب مي باشد. بين تعداد آسيبها در گروههاي حرفه اي و آماتور با استفاده از مجذور كاي (خي دو) اصلاح شده با درجه آزادي 1 در سطح معنا داري 01/0 و 05/0 اختلاف معني دار مشاهده شد.همينطوربااستفاده ازآزمون معناداري اختلاف بين نسبت هادردوگروه مستقل،اختلاف بين درصدهاي بدست آمده(ميزان شيوع،علل وپيامدهاي آسيب ها)دريک گروه با همان موارد درگروه ديرمورد بررسي قرار گرفت.

واژگان كليدي:آسيبهاي ورزشي، كوهنوردان حرفه اي و كوهنوردان آماتور