تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عباس فيروزيان

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد محمد مرندي

تاريخ دفاع : 29/6/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين آقاجاني

تأثير يك جلسه فعاليت بدني شديد (حاد) بر غلظت گلوکز، و هورمون هاي تستوسترون،كورتيزول و انسولين سرم خون در دو وميداني کاران نخبه ليگ برتر كشور

چکيده

هدف: در اين پژوهش تأثير يک جلسه فعاليت بدني حاد بر ميزان ترشح هورمون هاي تستوسترون، کورتيزول، انسولين و گلوکز سرم خون در ورزشکاران نخبه زن و مرد رشته دو وميداني ليگ برتر کشور در مواد مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

روش: اين تحقيق بر روي دوندگان نخبه زن و مرد کشور، شرکت کننده در ليگ باشگاه هاي ايران انجام گرفته است که دوندگان تيم هاي ذوب آهن و فولاد مبارکه، بعنوان نمونه هاي در دسترس انتخاب شدند. تعداد کل آزمودني ها 27 نفر بوده است، که شامل 20 نفر مرد و 7 نفر زن مي باشند. پس از انتخاب آزمودني ها، آنها به 4 گروه سرعت، استقامت، پرش و پرتاب تقسيم شدند و هر گروه بطور جداگانه توجيه شده و اطلاعات کافي در مورد روند تحقيق در اختيار آنها قرار گرفت، سپس از آنها رضايتنامه شرکت در آزمون گرفته شد. هر گروه بطور جداگانه در يک روز مورد آزمايش قرار گرفتند. قبل از شروع تست ضخامت لايه پوستي آزمودني ها اندازه گيري شد. همچنين اطلاعات لازم جهت برآورد LBW، وزن و قد بدست آمد، دستگاه ضربان سنج براي ثبت ضربان ورزشکاران به بدن آنها نصب گرديد و اولين نمونه خوني، قبل از تمرين از آنها گرفته شد. پس از شرکت در برنامه تمريني بلافاصله دومين نمونه خوني از ورزشکاران جمع آوري شد.

يافته ها: نتايج نشاندهنده افزايش معنا دار (05/0 p≤) در ميزان غلظت هورمون هاي تستوسترون در مردان و زنان، انسولين در زنان و گلوکز در مردان مي باشد. همچنين در مقايسه دوندگان سرعت و استقامت، افزايش معنا دار در ميانگين غلظتي هورمون کورتيزول و گلوکز سرم خون در دوندگان سرعت مشاهده شد، درحاليکه در دوندگان استقامت تنها در ميانگين غلظتي هورمون تستوسترون افزايش معنا دار بدست آمد.

بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق داراي نتايج متفاوتي با بسياري از تحقيقات ديگر داشته است، که بنظر مي رسد مربوط به آزمودني ها و نوع تمرين استفاده شده باشد. با توجه به نتايج که نشاندهنده افزايش تستوسترون در مردان و زنان مي باشد، و با توجه به نقشي که اين هورمون در پيشبرد عملکرد ورزشي دارد، انجام اين تمرينات به ورزشکاران و مربيان رشته دو وميداني و ساير رشته ها توصيه مي گردد.

واژه هاي کليدي: تمرين حاد، تستوسترون، کورتيزول، انسولين، گلوکز، دو وميداني کاران نخبه