تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا فولادگر

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 30/6/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف

چکيده

هدف: مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دانش آموزان پسر دوره دبيرستان شهر اصفهان با سطوح فعاليت بدني مختلف.

روش: از بين 127636 دانش آموز 14 تا 17 سال شهر اصفهان تعداد 1316 نفر دانش آموز دبيرستاني به طور تصادفي از 4 دبيرستان ناحيه 3 آموزش و پرورش اصفهان انتخاب شدند. سپس قد، وزن و ضخامت چربي زير پوستي 4 ناحيه سه سر بازويي، ساق پا، شكم و فوق خاصره اندازه گيري شد و در فرم ثبت نتايج ثبت شد. سپس با استفاده از پرسشنامه فعاليت بدني بك، دانش آموزان در سه طبقه غير فعال، فعاليت متوسط و فعال قرار گرفتند و ارتباط بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي و سطح فعاليت بدني بررسي شد.

نتايج: نتايج آزمون هاي آماري نشان داد كه بين سطح فعاليت بدني با وزن، شاخص توده بدني، مجموع ضخامت هاي چربي زير پوستي دو ناحيه سه سر بازويي و ساق پا و درصد چربي در كليه گروه هاي سني بين سطح غير فعال با فعال و همچنين غير فعال با فعاليت متوسط، ارتباط معني دار وجود دارد (01/0 > P).

بحث و نتيجه گيري: با توجه به پيچيده بودن عوامل موثر در رشد و تكامل جسماني و ويژگي هاي آنتروپومتريكي، اينگونه پژوهش ها تنها توصيفي از ارتباط بين فعاليت بدني و اين متغيرها را بيان مي كند. به طور كلي احتمالاً مي توان گفت: سطح فعاليت بدني افراد مي تواند بر روي قد، وزن، شاخص توده بدني، مجموع چربي زير پوستي دو ناحيه سه سر بازويي و ساق پا و درصد چربي آنها اثر گذار باشد. در تمامي رده هاي سني 14، 15، 16و 17 سال، افزايش سطح فعاليت بدني از غير فعال به فعاليت متوسط و از غير فعال به فعال مي تواند بر روي وزن، شاخص توده بدني، مجموع چربي زير پوستي دو ناحيه سه سر بازويي و ساق پا و درصد چربي افراد اثر گذار باشد، افزايش فعاليت از سطح متوسط به فعال تأثير چنداني بر روي عوامل مذكور ندارد. ضمناً زماني كه افراد به تفكيك سن مورد توجه قرار مي گيرند نمي توان در مورد تأثير فعاليت بدني بر عامل قد نظر قطعي داد.

واژه هاي كليدي: آنتروپومتري، سطح فعاليت بدني، فعال، فعاليت متوسط، غير فعال