تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرزاد ذرخش

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 22/6/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مسعود نادريان

بررسي علل نا کامي تيم هاي تکواندوي بانوان در مسابقات برون مرزي و ارائه راهکارهاي مؤثر براي توسعه ورزش قهرماني بانوان

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي علل ناكامي تيم ملي تكواندوي بانوان در مسابقات برون مرزي است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي است كه شامل 43 سئوال بود، پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ به ميزان 85/0 بدست آمد. جامعه ي آماري 2000 نفر از ورزشكاران، مربيان، داوران و سرپرستان بوده است و روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات ورزشكاران، مربيان و داوران تكواندو بررسي گرديد. در تحليل يافته ها و جهت يافتن ارتباط بين علل ناكامي بانوان تكواندوكار در مسابقات برون مرزي از آزمون t تك متغيره، تحليل واريانس MONOVA و آزمون توكي استفاده گرديده است. نتايج تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد كه محدوديت هاي فرهنگي و اجتماعي و عدم حمايت سازمانها و ارگانهاي ورزشي در برگزاري ليگ بانوان، عدم وجود نيروهاي متخصص ورزشي مربي و داور، عدم حمايت رسانه ها از ورزش تكواندوي بانوان و عدم برگزاري مسابقات درون اردويي و عوامل رواني با احتمال 95% اطمينان بيش از سطح متوسط و عدم حمايت خانواده ها از بازيكنان تيم ملي، نگرش منفي خانواده ها نسبت به مشاركت بانوان در ورزش تكواندوي بانوان كمتر از سطح متوسط از علل ناكامي بانوان تكواندوكار در مسابقات برون مرزي بوده است. مقايسه نظرات ورزشكاران بر حسب مدرك تحصيلي آنها نشان داد كه بين نظرات آنان در خصوص محدوديت هاي فرهنگي، عدم حمايت سازمان ها در نداشتن نيروهاي متخصص، عدم برگزاري ليگ برتر و نگرش منفي خانواده تفاوت معني دار وجود دارد(05/0≥p). مقايسه نظرات ورزشكاران بر حسب مدرك تحصيلي آنها در خصوص عوامل مؤثر برعلل ناكامي تيم ملي بانوان تكواندوكار در مسابقات برون مرزي نشان داد بين نظرات آنان در خصوص محدوديت هاي فرهنگي، عدم حمايت سازمانها، عدم برگزاري ليگ و نگرش منفي خانواده ها و نداشتن نيروهاي متخصص تفاوتي معنادار وجود داشته است(05/0≥p). بر اساس نتايج آزمون توكي تفاوت بين نظرات ورزشكاران داراي مدرك ديپلم يا فوق ديپلم و كمتر از ديپلم با ديپلم در خصوص محدوديت هاي فرهنگي و همچنين اختلاف بين نظرات ورزشكاران داراي مدرك كمتر از ديپلم با ديپلم در خصوص عدم حمايت سازمان ها و ديدگاههاي ورزشكاران داراي مدرك كمتر از ديپلم و ديپلم در خصوص عدم برگزاري ليگ و عدم وجود نيروهاي متخصص و بين نظرات ورزشكاران داراي مدرك كمتر از ديپلم با ليسانس در خصوص نگرش منفي خانواده ها نسبت به ورزش تكواندوي بانوان تفاوت وجود دارد. مقايسه نظرا ت پاسخ دهندگان با توجه به درجه ي مربيگري نشان داد که بين نظرات آنان در خصوص عوامل موثر بر علل ناکامي تيم ملي بانوان تکواندوکار تفاوت معني دار وجود ندارد 05/0≤p. مقايسه نظرا ت پاسخ دهندگان با توجه به درجه مربيگري نشان داد که بين نظرات آنان در خصوص عوامل موثر در بررسي علل ناکامي تيم ملي بانوان تکواندوکار تفاوت وجود ندارد. مقايسه نظرات پاسخ دهندگان بر حسب سمت آنها نشان داد که بين نظرات آنان در خصوص عدم برگزاري ليگ، عدم وجود نيروهاي متخصص، عدم حمايت خانواده ها از بازيکنان تيم ملي و عدم وجود تبليغات کافي از ورزش تکواندو بانوان تفاوت معنادار وجود دارد.