تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر سيد محمد مرندي

نام و نام خانوادگي : آرمان خورشيدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

روايي سنجي آزمون هشت‌گانه در ورزشهاي توپي با پا

چکيده

هدف: در اين تحقيق آزمون هشت گانه فوتبال به عنوان ابزاري جهت استعداديابي ورزش فوتبال طراحي و معرفي گرديده و ويژگي هاي روان سنجي آن بررسي مي شود. ويژگي هاي روان سنجي مورد مطالعه عبارتند از پايايي و روايي منطقي محتوا و معيار آزمون.

روش : 98 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان (18 تا 22 سال) به روش خوشه اي هدفدار انتخاب شدند. اين افراد بر اساس معيار هاي از پيش تعيين شده از سه گروه نوآموز, نيمه ماهر و ماهر بودند. از هر آزمودني در دو نوبت به فاصله 10 تا 45 دقيقه آزمون هشت گانه فوتبال گرفته شد. سپس 4 آزمون مهارتي فوتبال به اين شرح اجرا گرديد: آزمون 5-0-5, آزمون پاس به ديوار, آزمون چابکي الينويس, و آزمون دريبل مارپيچ.

نتايج: ضريب پايايي آزمون هشت گانه فوتبال برابر 98/0 و ضريب روايي معيار آن برابر 87/0 بدست آمد. در مقاله دلايل روايي منطقي و محتواي آزمون نيز ارايه مي گردد.

بحث و نتيجه گيري: ضريب پايايي 98/0 و ضريب روايي معيار 87/0 از آزمون هشت گانه فوتبال ابزار بسيار مناسبي براي استعداد يابي فوتبال مي سازد. به خصوص وقتي که به خصوصيات اجرايي اين آزمون مثل کم هزينگي, کم زماني, و داوري آسان نيز توجه شود, تناسب آزمون براي استعداد يابي فوتبال بيشتر روشن مي شود. به دليل آنکه در ساير ورزش هاي توپي با پا نيز از آزمون هاي معيار مشابه اي استفاده مي گردد, به نظر مي رسد که آزمون هشت گانه فوتبال براي اين ورزش ها( مثل راگبي و فوتبال آمريکايي ) نيز ابزار استعدادسنج مناسبي باشد.

واژه هاي کليدي : استعداد ورزشي, استعداد يابي, روايي و آزمون هشت گانه فوتبال.