تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ايوب هاشمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکترمحمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 11/4/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر  مسعود نادريان

ميزان اثربخشي سبك هاي رهبري معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش شهر اصفهان

چکيده

هدف: ميزان اثربخشي سبك هاي رهبري معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش اصفهان

روش: تحقيق حاضر به روش توصيفي- پيمايشي و به شكل ميداني انجام شده است. پرسشنامه استاندارد (LEAD-S) هرسي و بلانچارد، به صورت تصادفي خوشه اي و هدف دار بين 200 نفر از جامعه آماري توزيع شد كه تعداد 150 پرسشنامه بازگشتي قابل استفاده بود.

نتايج: سبك رهبري اوليه معلمان بيشتر سبك استدلالي (3/53%) بود. و سبك هاي دستوري و مشاركتي در درجه دوم و هر دو به يك ميزان مورد استفاده قرار گرفته بود (3/23%). بيشتر معلمان (3/89%) سبك هاي رهبري شان داراي اثربخشي متوسط بود. بين ميزان اثربخشي و سبك هاي اوليه رهبري رابطه معنادار آماري بدست آمد. (05/0≥p). به طوري كه ميانگين اثربخشي سبك مشاركتي از بقيه سبك ها بيشتر بود.

بحث و نتيجه گيري: در خصوص اولين سبك انتخابي معلمان تربيت بدنی چه در سبك اوليه (استدلالي) و چه در سبك ثانويه (مشاركتي)، نتايج حاكي از آن است كه معلمان (مربيان)تيم هاي ورزشي تمايل به استفاده از رابطه مداري در الگوي رفتاري رهبري خود دارند. از طرفي تفاوت در سبك هاي رهبري اوليه و ثانويه آنها و ميزان پراكندگي سبك هاي رهبري حاكي از آن بود كه در موقعيت هاي مختلف سازماني بهترين سبك رهبري وجود ندارد كه تأييدي بر تئوري هرسي و بلانچارد مي باشد.

با توجه به رابطه معني دار سبك رهبري غالب با اثربخشي و رابطه قويتر سبك مشاركتي توصيه مي شود معلمان(مربيان) تيم هاي ورزشي حتي المقدور از سبك مشاركتي استفاده نمايند.

كليد واژه: اثربخشي، سبك رهبري، معلمان تربيت بدني، تيم هاي ورزشي