تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم برقرار جهرمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 11/4/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص ورزش بانوان استان اصفهان

چکيده

هدف:تحقيق حاضر به بررسي وضعيت موجود و مطلوب ساختار منابع انساني متخصص ورزش بانوان استان اصفهان در سال 1383 پرداخته است .هدفهاي تحقيق شامل بررسي وضعيت توزيع منابع انساني بر اساس تخصص، جنسيت ، برابري فرصتها،قوانين و مقررات و ميزان تمرکز و عدم تمرکز در 13هيأت ورزشي اصفهان بوده است.

روش: اين تحقيق به دليل ماهيت و موضوع آن از نوع توصيفي- تحليلي و پيمايشي بوده است و داراي دو جامعه آماري مي باشد. يکي جامعه اي که از طريق اسناد و مدارک مورد بررسي قرار گرفته و شامل 7748 نفر مرد و زن شاغل در پستهاي مربي، داور و مدير ورزشي و جامعه دوم که با آنها مصاحبه نيمه سازمان يافته انجام گرفته ، شامل46 نفر از نائب رئيسان هيأتهاي ورزشي بانوان مي باشد . در اين تحقيق نمونه و جامعه آماري يکسان مي باشند. براي گردآوري داده ها از دو ابزار اسناد و مدارک و مصاحبه نيمه سازمان يافته و براي تجزيه و تحليل آنها از شاخصهاي آماري و فرمول هاي محاسباتي استفاده شده است.

نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاکي از آن است که 86 درصد مربيان و 88 درصد داوران داراي کارت درجه 3 هستند. 79 درصد مربيان و 64 درصد داوران داراي مدرک پايين تر از کارشناسي مي باشند، 75 درصد مربيان،68 درصد داوران و 77 درصد مديران ورزشي داراي رشته اي غير از تربيت بدني هستند، نسبت منابع انساني به ورزشکار در اکثر هيأتها از استانداردها تبعيت نمي کند ، 64 درصد منابع مرد و 36 درصد آنها زن مي باشند ، برابري فرصتها در توزيع منابع بين خانمها و آقايان رعايت نشده است، توزيع منابع انساني با قوانين و مقررات هم خواني ندارد ، هيأتها در تصميم گيري راجع به منابع انساني کاملا آزاد هستند. نتيجه کلي اين تحقيق اين است که ساختار موجود منابع انساني بانوان مناسب نمي باشد.

کليد واژه: وضعيت موجود ، وضعيت مطلوب ، منابع انساني متخصص،ورزش بانوان