تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهام مشکل گشا

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 31/4/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

موانع مشارکت ورزشي زنان و ارتباط آنها با انگيزه

چکيده

هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه موانع مشارکت ورزشي زنان، با انگيزه دروني، انگيزه بيروني، و بي انگيزگي مي باشد. در اين مطالعه از نظريه خودعزمي و مدل توالي انگيزه به عنوان چارچوب تئوري استفاده شده است.

جامعه آماري اين مطالعه شامل زنان شهر اصفهان مي باشد. دويست و چهارده نفر(214 =N) از زنان بالاي هيجده سال(ساکن منطقه اي درمرکز شهر اصفهان)، که مشارکت خود را دربرخي از فعاليتهاي ورزشي گزارش داده بودند نمونه اين مطالعه را تشکيل دادند. آنها پرسشنامه انگيزه ورزشي و پرسشنامه موانع مشارکت را کامل نمودند. رابطه ميان سه بعد انگيزه ( انگيزه دروني، انگيزه بيروني، و بي انگيزگي) به عنوان متغير وابسته و موانع مشارکت(نبود وقت، نبود علاقه، نا آگاهي، مشكلات فردي/ رواني، مشكلات مربوط به نداشتن همراه، نبود امكانات، نداشتن دسترسي به امكانات) به عنوان متغير مستقل از طريق رگرسيون چندگانه ، و براي مقايسه سه بعد انگيزه(انگيزه دروني، انگيزه بيروني، و بي انگيزگي) زنان با ميزان مشارکت متفاوت از تحليل واريانس چندگانه استفاده شد.

نتايج نشان داد مشکلات فردي/ رواني و نداشتن دسترسي به امکانات مسئول ٪21 واريانس در بي انگيزگي بودند. نداشتن علاقه، ناآگاهي، و نداشتن دسترسي مسئول ٪17 واريانس در انگيزه بيروني بودند. نداشتن علاقه نيز، مسئول٪12 واريانس در انگيزه دروني بود. همچنين ميان نمرات انگيزه دروني، انگيزه بيروني، و بي انگيزگي افراد با چهار سطح مشارکت (روزانه، هفتگي، ماهانه، و گهگاهي) تفاوت معناداري(05/0P) مشاهده گرديد.

نتايج نشان مي دهد که موانع درون فردي( نداشتن علاقه، ناآگاهي، مشکلات فردي رواني) با انگيزه فرد رابطه دارند و از آن طريق مي توانند بر ميزان مشارکت فرد در ورزش اثر بگذارند. اين نتايج از مدل هرمي موانع مشارکت حمايت مي کنند وباعث روشن شدن نقش بيشتر انگيزه در اين مدل مي شوند. درپايان پيشنهاد مي شود براي درک بهتر موانع درون فردي وارتباط آنها با ديگر ميانجي هاي رواني، اجتماعي موثر بر انگيزه، که در ادبيات تحقيق بدان اشاره شده، تحقيق بيشتري انجام گيرد.

واژه هاي کليدي: مشارکت ورزشي، موانع فراغت، انگيزه ورزشي، ورزش، زنان