تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هادي قائدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 14/4/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد- دکتر وحيد قاسمي

ارتباط بين وضعيت اقتصادي- اجتماعي با برخي خصوصيات آنتروپومتريك در دانش آموزان پسر 14- 11 ساله

چکيده

از بين دانش آموزان پسر14-11 ساله مدارس دولتي نواحي آموزش و پرورشي 4،3 و5 شهر اصفهان تعداد 705 نفر دانش آموز به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. .سپس قد، وزن، ضخامت چربي سه سربازو و ساق پاي آنها اندازه گيري شد و در پرسشنامه وضعيت اقتصادي – اجتماعي ثبت شد. در نهايت با استفاده از پرسشنامه،دانش آموزان در سه طبقه اقتصادي-اجتماعي بالا،متوسط وپايين قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه بين وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي با وزن ، ضخامت سه سر، ضخامت ساق پا، مجموع ضخامت چربي زير پوستي ساق پاوسه سر و درصد چربي ارتباط معنادار وجود دارد. ضمن اينکه بين قد و BMI  با وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي دانش آموزان ارتباط معناداري مشاهده نشد.

با توجه به پيچيده بودن عوامل موثر در رشد و تكامل جسماني و ويژگي هاي آنتروپومتريكي، اين گونه پژوهش ها تنها توصيفي از ارتباط بين وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي با اين متغيرها را بيان مي كند. بنابراين احتمالاً مي توان گفت كه وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي مي تواند يكي از عوامل موثر بروزن ، مجموع ضخامت چربي و درصد چربي دانش آموزان باشد. با اينكه در پژوهش هاي ديگر نتايج در برخي موارد متناقض ودر برخي موارد با نتايج تحقيق حاضر همسو بوده است. به طور كلي مي توان گفت كه با افزايش سطح آگاهي هاي عمومي و اطلاع خانواده ها از نحوه رشد و تغذيه صحيح فرزندانشان مي توان به طور صحيح باعث ارتقاء رشد و تكامل كودكان و نوجوانان شد و از اثرات نامطلوب عوامل محيطي برروي رشد آنها جلوگيري كرد.