تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مدينه زرين

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيام باشي

تاريخ دفاع : 31/2/85

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

آمادگي جسماني و سلامت رواني دانش آموزان سال سوم دبيرستان در مقايسه با پيش دانشگاهي ها

چکيده

هدف تحقيق: در اين تحقيق، آمادگي جسماني و سلامت رواني _ اجتماعي دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي با دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطه، مقايسه مي گردد.

روش تحقيق: تحقيق حاضر از نوع توصيفي _ مقايسه‌اي مي‌باشد. جامعه آماري آن شامل کليه دانش‌آموزان پسر مقاطع پيش‌دانشگاهي و سال سوم دبيرستان در ناحيه 2 شهرستان سنندج مي‌باشند. نمونة آماري شامل 40 دانش‌آموز سال سوم دبيرستان و همچنين 40 دانش‌آموز مقطع پيش‌دانشگاهي مي‌باشد كه به روش خوشه اي در دسترس انتخاب شدند. در تحقيق حاضر، پرسشنامه اطلاعات عمومي، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)، و آزمونهاي آمادگي جسماني آهپرد جهت جمع آوري اطلاعات بكار رفته است. جهت مقايسه ميزان آمادگي اجزاي مختلف آمادگي بدني و آمادگي رواني در بين دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد. براي اندازه‌گيري ارتباط بين آمادگي جسماني و آمادگي رواني در دو گروه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.

نتايج تحقيق: در تمامي عوامل GHQ، وضعيت دانش آموزان سال سوم از دانش آموزان پيش دانشگاهي بهتر است؛ همه اختلاف ها درسطح 08/0 معنا دار هستند، منتها اگر سطح معنا داري را 05/0 درنظر بگيريم تفاوتها تنها در اختلال دركاركرد اجتماعي وافسردگي معنا دار هستند آزمودنيهاي دو گروه در عامل چابكي و درازونشست تفاوت معناداري ندارند ولي تفاوت آنها در ساير عوامل معنادار است. بعبارت ديگر دانش آموزان پيش دانشگاهي در نمره كلي آمادگي جسماني و نمرات دوي 540 متر، بارفيكس، و انعطاف به طور معناداري از سال سوميها ضعيف تر بوده‌اند. نمره كلي آمادگي جسماني نه با نمره كلي GHQ و نه با هيچيك از خرده مقياسهاي آن ارتباط معناداري ندارد. به طور كلي، نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد درسني كه انسانها بايد بيشترين رشد، شادي ونشاط وكمترين استرس را داشته باشند، دانش آموزان پسر ما بشدت تحت فشار هستند، طوريكه تمام مقياسهاي سلامت و رشد آنها وارونه شده واز سال سوم به پيش دانشگاهي با رشد منفي مواجه هستيم.

واژه هاي كليدي: آمادگي جسماني، سلامت رواني، دانش‌آموز سال سوم متوسطه و مقطع پيش دانشگاهي، درس تربيت بدني.