تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي آليان برين

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 8/11/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مسعود نادريان

تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارت هاي مديريتي

چکيده

اين پژوهش به منظور تعيين نيازهاي آموزشي داوران فوتبال به مهارت هاي مديريتي (فني، ادراكي، انساني و دانش كاربردي) صورت گرفته است. در اين تحقيق نظريات انديشمندان علوم رفتاري درباره مهارت هاي مديريتي بررسي شده و همچنين نظريات رابرت کتز در مورد مهارت هاي سه گانه مديريتي مورد بررسي قرار گرفته است.

از آنجا که ماهيت اين تحقيق در شمار علوم رفتاري قرار دارد، در انجام آن از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه ساخته شده اي بود که تعداد سئوالات آن 60 سئوال بود. پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 944/0 به دست آمد، که نشان دهنده پايايي بالي پرسش نامه بود. روايي صوري پرسش نامه با استفاده از نظرات صاحب نظران و پيشكسوتان داوري فوتبال در کشور و همچنين نظرات اساتيد مديريت در دانشگاه بررسي شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 223 نفر از داوران فوتبال حاضر در ليگ كشور بود که نظرات و ديدگاههاي آنان نسبت به مهارت هاي مديريتي مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين پژوهش از روش نمونه گيري خوشه‌اي استفاده گرديد.

در تحليل يافته ها ابتدا ميانگين و انحراف معيار مهارت ها به دست آمد و به منظور بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط معني دار در بين مهارت ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. سپس از آزمون t جهت بررسي وجود يا عدم وجود تفاوت معني دار در بين مهارت ها استفاده شد. نتايج حاصل از آمار توصيفي اين تحقيق نشان داد که داوران فوتبال براي اثربخشي در انجام فعاليت هاي خود نياز بيشتري به مهارت هاي انساني دارند (13/4 = X)

يافته هاي حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين تمام مهارت هاي مديريتي مورد نياز داوران فوتبال ارتباط معني داري در سطح 05/0 P مشاهده شد. همچنين بين مهارت‌هاي مديريتي مورد نياز داوران فوتبال در سطوح مختلف داوري تفاوت معني داري در سطح 05/0 P مشاهده شد. نتايج نشان داد كه مهارت هاي مديريتي (فني، ادراكي، انساني و دانش كاربردي) براي اثربخشي داوران فوتبال لازم و ضروري است.

واژه‌‌هاي كليدي: نيازهاي آموزشي، مهارتهاي مديريتي، داوران فوتبال